5180. τύπτω (tuptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5180. τύπτω (tuptó) — 14 Occurrences

Matthew 24:49 V-PNA
GRK: καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους
NAS: and begins to beat his fellow slaves
KJV: shall begin to smite [his] fellowservants,
INT: and should begin to beat the fellow servants

Matthew 27:30 V-IIA-3P
GRK: κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν
NAS: the reed and [began] to beat Him on the head.
KJV: the reed, and smote him on
INT: reed and struck [him] on the

Mark 15:19 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν
NAS: They kept beating His head
KJV: And they smote him on the head
INT: And they struck his

Luke 6:29 V-PPA-DMS
GRK: τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ
NAS: Whoever hits you on the cheek, offer
KJV: And unto him that smiteth thee on
INT: To him who strikes you on

Luke 12:45 V-PNA
GRK: καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας
NAS: and begins to beat the slaves,
KJV: shall begin to beat the menservants
INT: and should begin to beat the men-servants

Luke 18:13 V-IIA-3S
GRK: οὐρανόν ἀλλ' ἔτυπτεν τὸ στῆθος
NAS: to heaven, but was beating his breast,
KJV: heaven, but smote upon his
INT: heaven but was striking the breast

Luke 22:64 V-IIA-3P
GRK: περικαλύψαντες αὐτὸν ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ
KJV: him, they struck him
INT: having concealed up him they were striking his

Luke 23:48 V-PPA-NMP
GRK: τὰ γενόμενα τύπτοντες τὰ στήθη
NAS: [began] to return, beating their breasts.
KJV: the things which were done, smote their
INT: the things which had taken place beating the breasts

Acts 18:17 V-IIA-3P
GRK: τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμπροσθεν τοῦ
NAS: the leader of the synagogue, and [began] beating him in front
KJV: the chief ruler of the synagogue, and beat [him] before
INT: the ruler of the synagogue they beat [him] before the

Acts 21:32 V-PPA-NMP
GRK: στρατιώτας ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν Παῦλον
NAS: they stopped beating Paul.
KJV: they left beating of Paul.
INT: soldiers they ceased beating Paul

Acts 23:2 V-PNA
GRK: παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ
NAS: standing beside him to strike him on the mouth.
KJV: him to smite him
INT: standing by him to strike his

Acts 23:3 V-PNA
GRK: αὐτὸν εἶπεν Τύπτειν σε μέλλει
NAS: is going to strike you, you whitewashed
KJV: God shall smite thee, [thou] whited
INT: him said To strike you is about

Acts 23:3 V-PNM/P
GRK: κελεύεις με τύπτεσθαι
NAS: order me to be struck?
KJV: me to be smitten contrary to the law?
INT: command me to be struck

1 Corinthians 8:12 V-PPA-NMP
GRK: ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν
NAS: the brethren and wounding their conscience
KJV: the brethren, and wound their weak
INT: brothers and wounding their

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page