5195. ὑβρίζω (hubrizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5195. ὑβρίζω (hubrizó) — 5 Occurrences

Matthew 22:6 V-AIA-3P
GRK: δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν
NAS: his slaves and mistreated them and killed
KJV: servants, and entreated [them] spitefully, and
INT: servants of him mistreated and killed [them]

Luke 11:45 V-PIA-2S
GRK: καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις
NAS: when You say this, You insult us too.
KJV: thus saying thou reproachest us also.
INT: also us you insult

Luke 18:32 V-FIP-3S
GRK: ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται
NAS: and will be mocked and mistreated and spit
KJV: and spitefully entreated, and
INT: will be mocked and will be insulted and will be spit upon

Acts 14:5 V-ANA
GRK: ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι
NAS: with their rulers, to mistreat and to stone
KJV: rulers, to use [them] despitefully, and
INT: rulers of them to mistreat and to stone

1 Thessalonians 2:2 V-APP-NMP
GRK: προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντες καθὼς οἴδατε
NAS: but after we had already suffered and been mistreated in Philippi,
KJV: and were shamefully entreated, as
INT: having before suffered also having been insulted even as you know

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page