5265. ὑποδέω (hupodeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5265. ὑποδέω (hupodeó) — 3 Occurrences

Mark 6:9 V-RPM/P-AMP
GRK: ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια καὶ
NAS: but [to] wear sandals;
KJV: But [be] shod with sandals; and
INT: but wear sandals and

Acts 12:8 V-AMM-2S
GRK: Ζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά
NAS: to him, Gird yourself and put on your sandals.
KJV: Gird thyself, and bind on thy sandals.
INT: Gird yourself about and put on the sandals

Ephesians 6:15 V-APM-NMP
GRK: καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας
NAS: and having shod YOUR FEET
KJV: your feet shod with
INT: and having shod the feet

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page