538. ἀπατάω (apataó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 538. ἀπατάω (apataó) — 3 Occurrences

Ephesians 5:6 V-PMA-3S
GRK: Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις
NAS: Let no one deceive you with empty
KJV: Let no man deceive you with vain
INT: No one you let deceive with empty words

1 Timothy 2:14 V-AIP-3S
GRK: Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη ἡ δὲ
NAS: And [it was] not Adam [who] was deceived, but the woman
KJV: was not deceived, but the woman
INT: Adam not was deceived but

James 1:26 V-PPA-NMS
GRK: αὐτοῦ ἀλλὰ ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ
NAS: his tongue but deceives his [own] heart,
KJV: tongue, but deceiveth his own heart,
INT: of himself but deceiving [the] heart of himself

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page