537. ἅπας (hapas)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 537. ἅπας (hapas) — 34 Occurrences

Matthew 6:32 Adj-GNP
GRK: χρῄζετε τούτων ἁπάντων
NAS: knows that you need all these things.
KJV: that ye have need of all these things.
INT: you have need of these things all

Matthew 24:39 Adj-AMP
GRK: καὶ ἦρεν ἅπαντας οὕτως ἔσται
NAS: came and took them all away; so
KJV: and took them all away; soINT: and took away all thus will be

Matthew 28:11 Adj-ANP
GRK: τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα
NAS: to the chief priests all that had happened.
KJV: unto the chief priests all the things that were done.
INT: to the chief priests all things that having were done

Mark 1:27 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες ὥστε συζητεῖν
NAS: They were all amazed, so
INT: And were astonished all so that they questioned

Mark 8:25 Adj-ANP
GRK: ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς ἅπαντα
NAS: and [began] to see everything clearly.
KJV: and saw every man clearly.
INT: looked on clearly all

Mark 11:32 Adj-NMP
GRK: τὸν ὄχλον ἅπαντες γὰρ εἶχον
NAS: of the people, for everyone considered
KJV: for all [men] counted
INT: the people all indeed held

Mark 16:15 Adj-AMS
GRK: τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ
NAS: to them, Go into all the world
KJV: Go ye into all the world, and preach
INT: the world all proclaim the

Luke 3:21 Adj-AMS
GRK: τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν
NAS: Now when all the people were baptized,
KJV: Now when all the people were baptized,
INT: having been baptized all the people

Luke 4:6 Adj-AFS
GRK: ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν
NAS: to Him, I will give You all this
KJV: said unto him, All this power
INT: domain this all and the

Luke 4:40 Adj-NMP
GRK: τοῦ ἡλίου ἅπαντες ὅσοι εἶχον
NAS: was setting, all those who
INT: of the sun all as many as had

Luke 5:26 Adj-AMP
GRK: ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον
NAS: They were all struck with astonishment
KJV: And they were all amazed, and
INT: amazement seized all and they glorified

Luke 8:37 Adj-NNS
GRK: ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος
NAS: And all the people of the country
KJV: Then the whole multitude
INT: asked him all the multitude

Luke 9:15 Adj-AMP
GRK: καὶ κατέκλιναν ἅπαντας
NAS: so, and had them all sit down.
KJV: and made them all sit down.
INT: and made sit down all

Luke 19:37 Adj-NNS
GRK: Ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος
NAS: of Olives, the whole crowd
KJV: of Olives, the whole multitude
INT: of Olives began all the multitude

Luke 19:48 Adj-NMS
GRK: λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ
NAS: that they might do, for all the people
KJV: for all the people
INT: people indeed all were hanging on him

Luke 20:6 Adj-NMS
GRK: ὁ λαὸς ἅπας καταλιθάσει ἡμᾶς
NAS: From men,' all the people
INT: the people all will stone us

Luke 21:15 Adj-NMP
GRK: ἢ ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι
INT: nor to reply to all those opposing

Luke 23:1 Adj-NNS
GRK: Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος
NAS: Then the whole body of them got
KJV: And the whole multitude of them
INT: And having risen up all the multitude

John 4:25 Adj-ANP
GRK: ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα
NAS: He will declare all things to us.
INT: he will tell us all things

Acts 2:7 Adj-NMP
GRK: οὐχ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί εἰσιν
INT: not you see all these are

Acts 2:44 Adj-ANP
GRK: καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά
NAS: and had all things in common;
KJV: and had all things common;
INT: and having all things in common

Acts 4:31 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες τοῦ ἁγίου
NAS: was shaken, and they were all filled
KJV: and they were all filled with the Holy
INT: and they were filled with all the Holy

Acts 4:32 Adj-NNP
GRK: ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά
INT: were to them all things common

Acts 5:12 Adj-NMP
GRK: ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ
INT: they were with one accord all in the

Acts 5:16 Adj-NMP
GRK: οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες
NAS: spirits, and they were all being healed.
KJV: and they were healed every one.
INT: who were healed all

Acts 10:8 Adj-ANP
GRK: καὶ ἐξηγησάμενος ἅπαντα αὐτοῖς ἀπέστειλεν
NAS: and after he had explained everything to them, he sent
KJV: when he had declared all [these] things unto them,
INT: and having related all things to them he sent

Acts 11:10 Adj-NNP
GRK: ἀνεσπάσθη πάλιν ἅπαντα εἰς τὸν
NAS: three times, and everything was drawn
KJV: and all were drawn up
INT: was drawn up again all into

Acts 16:3 Adj-NMP
GRK: ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες ὅτι Ἕλλην
NAS: parts, for they all knew
KJV: for they knew all that his
INT: they knew indeed all that a Greek

Acts 16:28 Adj-NMP
GRK: σεαυτῷ κακόν ἅπαντες γάρ ἐσμεν
NAS: yourself, for we are all here!
KJV: for we are all here.
INT: to yourself injury all indeed we are

Acts 25:24 Adj-NNS
GRK: περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος
NAS: about whom all the people of the Jews
INT: concerning whom all the multitude

Acts 27:33 Adj-AMP
GRK: ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς
NAS: was encouraging them all to take
KJV: Paul besought [them] all to take meat,
INT: Paul all to partake of food

Ephesians 6:13 Adj-ANP
GRK: πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι
NAS: and having done everything, to stand firm.
KJV: and having done all, to stand.
INT: evil and all things having done to stand

1 Timothy 1:16 Adj-AFS
GRK: Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν πρὸς
NAS: might demonstrate His perfect patience
INT: Jesus the perfect patience for

James 3:2 Adj-NMP
GRK: γὰρ πταίομεν ἅπαντες εἴ τις
NAS: For we all stumble in many
KJV: we offend all. If any man
INT: indeed we stumble all If anyone

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page