5389. φιλοτιμέομαι (philotimeomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5389. φιλοτιμέομαι (philotimeomai) — 3 Occurrences

Romans 15:20 V-PPM/P-AMS
GRK: οὕτως δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ
NAS: And thus I aspired to preach the gospel,
KJV: so have I strived to preach the gospel,
INT: thus moreover being ambitious to preach the gospel not

2 Corinthians 5:9 V-PIM/P-1P
GRK: διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα εἴτε ἐνδημοῦντες
NAS: we also have as our ambition, whether
KJV: Wherefore we labour, that, whether
INT: Therefore also we are ambitious whether being at home

1 Thessalonians 4:11 V-PNM/P
GRK: καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν καὶ
NAS: and to make it your ambition to lead a quiet life
KJV: And that ye study to be quiet, and
INT: and endeavour earnestly to be quiet and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page