544. ἀπειθέω (apeitheó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 544. ἀπειθέω (apeitheó) — 14 Occurrences

John 3:36 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ
NAS: life; but he who does not obey the Son
KJV: and he that believeth not the Son
INT: he that moreover is not subject to the Son

Acts 14:2 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀπειθήσαντες Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν
NAS: But the Jews who disbelieved stirred
KJV: But the unbelieving Jews stirred up
INT: but [the] unbelieving Jews stirred up

Acts 19:9 V-IIA-3P
GRK: ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν
NAS: were becoming hardened and disobedient, speaking evil
KJV: and believed not, but spake evil
INT: were hardened and disobeyed speaking evil of the

Romans 2:8 V-PPA-DMP
GRK: ἐριθείας καὶ ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ
NAS: who are selfishly ambitious and do not obey the truth,
KJV: and do not obey the truth,
INT: self-interest and who disobey the truth

Romans 10:21 V-PPA-AMS
GRK: πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα
NAS: OUT MY HANDS TO A DISOBEDIENT AND OBSTINATE
KJV: unto a disobedient and
INT: to a people disobeying and contradicting

Romans 11:30 V-AIA-2P
GRK: ὑμεῖς ποτὲ ἠπειθήσατε τῷ θεῷ
NAS: as you once were disobedient to God,
KJV: in times past have not believed God,
INT: you once were disobedient to God

Romans 11:31 V-AIA-3P
GRK: οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ
NAS: now have been disobedient, that because of the mercy
KJV: now not believed, that
INT: these now were disobedient the for your

Romans 15:31 V-PPA-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ
NAS: from those who are disobedient in Judea,
KJV: from them that do not believe in
INT: from those being unbelievers in

Hebrews 3:18 V-APA-DMP
GRK: μὴ τοῖς ἀπειθήσασιν
NAS: but to those who were disobedient?
KJV: rest, but to them that believed not?
INT: not to the [ones] having disobeyed

Hebrews 11:31 V-APA-DMP
GRK: συναπώλετο τοῖς ἀπειθήσασιν δεξαμένη τοὺς
NAS: with those who were disobedient, after she had welcomed
KJV: not with them that believed not, when she had received
INT: did perish with the [ones] having disobeyed having received the

1 Peter 2:8 V-PPA-NMP
GRK: τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες εἰς ὃ
NAS: for they stumble because they are disobedient to the word,
KJV: at the word, being disobedient: whereunto
INT: the word being disobedient to which

1 Peter 3:1 V-PIA-3P
GRK: εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ
NAS: any [of them] are disobedient to the word,
KJV: that, if any obey not the word, they
INT: if any are disobedient to the word

1 Peter 3:20 V-APA-DMP
GRK: ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε
NAS: who once were disobedient, when
KJV: Which sometime were disobedient, when
INT: having disobeyed sometime when

1 Peter 4:17 V-PPA-GMP
GRK: τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ
NAS: for those who do not obey the gospel
KJV: shall the end [be] of them that obey not the gospel
INT: outcome of those disobeying the of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page