805. ἀσφαλίζω (asphalizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 805. ἀσφαλίζω (asphalizó) — 4 Occurrences

Matthew 27:64 V-ANP
GRK: κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον
NAS: for the grave to be made secure until
KJV: that the sepulchre be made sure until
INT: Command therefore to be secured the tomb

Matthew 27:65 V-AMM-2P
GRK: κουστωδίαν ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε
NAS: go, make it [as] secure as you know how.
KJV: go your way, make [it] as sure as
INT: a guard Go make [it as] secure as you know [how]

Matthew 27:66 V-AIM-3P
GRK: δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον
NAS: And they went and made the grave
KJV: the sepulchre sure, sealing
INT: moreover having gone they made secure the tomb

Acts 16:24 V-AIM-3S
GRK: τοὺς πόδας ἠσφαλίσατο αὐτῶν εἰς
NAS: prison and fastened their feet
KJV: their feet fast in the stocks.
INT: the feet fastened of them in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page