Matthew 27:64
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2753 [e]κέλευσον
keleuson
CommandV-AMA-2S
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
805 [e]ἀσφαλισθῆναι
asphalisthēnai
to be securedV-ANP
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
5028 [e]τάφον
taphon
tombN-AMS
2193 [e]ἕως
heōs
untilPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
5154 [e]τρίτης
tritēs
thirdAdj-GFS
2250 [e]ἡμέρας,
hēmeras
day,N-GFS
3361 [e]μή‿
lestAdv
4219 [e]ποτε
pote
everConj
2064 [e]ἐλθόντες
elthontes
having come,V-APA-NMP
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3101 [e]μαθηταὶ
mathētai
disciplesN-NMP
846 [e]‹αὐτοῦ›
autou
of HimPPro-GM3S
2813 [e]κλέψωσιν
klepsōsin
steal awayV-ASA-3P
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]εἴπωσιν
eipōsin
sayV-ASA-3P
3588 [e]τῷ
to theArt-DMS
2992 [e]λαῷ
laō
people,N-DMS
1453 [e]Ἠγέρθη
Ēgerthē
He is risenV-AIP-3S
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
3498 [e]νεκρῶν,
nekrōn
dead.Adj-GMP
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1510 [e]ἔσται
estai
will beV-FIM-3S
3588 [e]
theArt-NFS
2078 [e]ἐσχάτη
eschatē
lastAdj-NFS
4106 [e]πλάνη
planē
deceptionN-NFS
5501 [e]χείρων
cheirōn
worseAdj-NFS-C
3588 [e]τῆς
tēs
than theArt-GFS
4413 [e]πρώτης.
prōtēs
first.Adj-GFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:64 Greek NT: Nestle 1904
κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μή ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:64 Greek NT: Westcott and Hort 1881
κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μή ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:64 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μή ͜ ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ [αὐτοῦ] κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:64 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας· μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτόν, καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:64 Greek NT: Greek Orthodox Church
κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:64 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ· ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:64 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας· μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν, καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:64 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης

Matthew 27:64 Hebrew Bible
לכן צוה נא ויסכר מבוא הקבר עד היום השלישי פן יבאו תלמידיו בלילה וגנבהו ואמרו אל העם הנה קם מן המתים והיתה התרמית האחרונה רעה מן הראשונה׃

Matthew 27:64 Aramaic NT: Peshitta
ܦܩܘܕ ܗܟܝܠ ܡܙܕܗܪܝܢ ܒܩܒܪܐ ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ ܕܠܡܐ ܢܐܬܘܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܢܓܢܒܘܢܝܗܝ ܒܠܠܝܐ ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܥܡܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ ܩܡ ܘܬܗܘܐ ܛܘܥܝܝ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܫܐ ܡܢ ܩܕܡܝܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Therefore, give orders for the grave to be made secure until the third day, otherwise His disciples may come and steal Him away and say to the people, 'He has risen from the dead,' and the last deception will be worse than the first."

King James Bible
Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first.

Holman Christian Standard Bible
Therefore give orders that the tomb be made secure until the third day. Otherwise, His disciples may come, steal Him, and tell the people, 'He has been raised from the dead.' Then the last deception will be worse than the first.""
Treasury of Scripture Knowledge

and steal.

Matthew 28:13 Saying, Say you, His disciples came by night, and stole him away while we slept.

so.

Matthew 12:45 Then goes he, and takes with himself seven other spirits more wicked …

Links
Matthew 27:64Matthew 27:64 NIVMatthew 27:64 NLTMatthew 27:64 ESVMatthew 27:64 NASBMatthew 27:64 KJVMatthew 27:64 Bible AppsMatthew 27:64 Biblia ParalelaMatthew 27:64 Chinese BibleMatthew 27:64 French BibleMatthew 27:64 German BibleBible Hub
Matthew 27:63
Top of Page
Top of Page