85. ἀδημονέω (adémoneó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 85. ἀδημονέω (adémoneó) — 3 Occurrences

Matthew 26:37 V-PNA
GRK: λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν
NAS: to be grieved and distressed.
KJV: to be sorrowful and very heavy.
INT: to be sorrowful and deeply distressed

Mark 14:33 V-PNA
GRK: ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν
NAS: to be very distressed and troubled.
KJV: and to be very heavy;
INT: to be greatly amazed and deeply distressed

Philippians 2:26 V-PPA-NMS
GRK: ἰδεῖν καὶ ἀδημονῶν διότι ἠκούσατε
NAS: for you all and was distressed because
KJV: and was full of heaviness, because
INT: behold moreover [was] deeply distressed because you heard

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page