ἀδιαλείπτως
Englishman's Concordance
ἀδιαλείπτως (adialeiptōs) — 4 Occurrences

Romans 1:9 Adv
GRK: αὐτοῦ ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν
NAS: [as to] how unceasingly I make
KJV: that without ceasing I make
INT: of him how unceasingly mention of you

1 Thessalonians 1:3 Adv
GRK: ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν
NAS: constantly bearing in mind your work
KJV: Remembering without ceasing your work
INT: unceasingly remembering your

1 Thessalonians 2:13 Adv
GRK: τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως ὅτι παραλαβόντες
NAS: reason we also constantly thank God
KJV: God without ceasing, because,
INT: to God unceasingly that having received

1 Thessalonians 5:17 Adv
GRK: ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε
NAS: pray without ceasing;
KJV: Pray without ceasing.
INT: unceasingly pray

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page