910. Βαπτιστής (baptistés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 910. Βαπτιστής (baptistés) — 12 Occurrences

Matthew 3:1 N-NMS
GRK: Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν
NAS: days John the Baptist came, preaching
KJV: came John the Baptist, preaching in
INT: John the Baptist proclaiming in

Matthew 11:11 N-GMS
GRK: Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ὁ δὲ
NAS: than John the Baptist! Yet
KJV: John the Baptist: notwithstanding
INT: than John the Baptist and

Matthew 11:12 N-GMS
GRK: Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι
NAS: of John the Baptist until
KJV: the days of John the Baptist until now
INT: of John the Baptist until now

Matthew 14:2 N-NMS
GRK: Ἰωάννης ὁ βαπτιστής αὐτὸς ἠγέρθη
NAS: is John the Baptist; he has risen
KJV: is John the Baptist; he is risen
INT: John the Baptist he is risen

Matthew 14:8 N-GMS
GRK: Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
NAS: the head of John the Baptist.
KJV: here John Baptist's head in
INT: of John the Baptist

Matthew 16:14 N-AMS
GRK: Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν ἄλλοι δὲ
NAS: [say] John the Baptist; and others,
KJV: John the Baptist:
INT: John the Baptist others moreover

Matthew 17:13 N-GMS
GRK: Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς
NAS: to them about John the Baptist.
KJV: of John the Baptist.
INT: John the Baptist he spoke to them

Mark 6:25 N-GMS
GRK: Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
NAS: of John the Baptist on a platter.
KJV: the head of John the Baptist.
INT: of John the Baptist

Mark 8:28 N-AMS
GRK: Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν καὶ ἄλλοι
NAS: John the Baptist; and others
KJV: John the Baptist: but
INT: John the Baptist and others

Luke 7:20 N-NMS
GRK: Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς
NAS: John the Baptist has sent
KJV: they said, John Baptist hath sent us
INT: John the Baptist has sent us

Luke 7:33 N-NMS
GRK: Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς μὴ ἐσθίων
NAS: For John the Baptist has come eating
KJV: For John the Baptist came neither
INT: John the Baptist neither eating

Luke 9:19 N-AMS
GRK: Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν ἄλλοι δὲ
NAS: John the Baptist, and others
KJV: said, John the Baptist; but some
INT: John the Baptist others however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page