975. βιβλίον (biblion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 975. βιβλίον (biblion) — 34 Occurrences

Matthew 19:7 N-ANS
GRK: ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ
NAS: to GIVE HER A CERTIFICATE OF DIVORCE
KJV: to give a writing of divorcement,
INT: did command to give a bill of divorce and

Mark 10:4 N-ANS
GRK: Ἐπέτρεψεν Μωυσῆς βιβλίον ἀποστασίου γράψαι
NAS: [a man] TO WRITE A CERTIFICATE OF DIVORCE
KJV: to write a bill of divorcement,
INT: allowed Moses a bill of divorce to write

Luke 4:17 N-NNS
GRK: ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου
NAS: And the book of the prophet Isaiah
KJV: unto him the book of the prophet
INT: there was given to him [the] scroll of the prophet

Luke 4:17 N-ANS
GRK: ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν
NAS: to Him. And He opened the book and found
KJV: when he had opened the book, he found
INT: having unrolled the scroll he found the

Luke 4:20 N-ANS
GRK: πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ
NAS: And He closed the book, gave it back
KJV: he closed the book, and he gave [it] again
INT: having rolled up the scroll having delivered [it] to the

John 20:30 N-DNS
GRK: ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ
NAS: are not written in this book;
KJV: in this book:
INT: in the book this

John 21:25 N-ANP
GRK: τὰ γραφόμενα βιβλία
NAS: would not contain the books that would be written.
KJV: contain the books that should be written.
INT: the written books

Galatians 3:10 N-DNS
GRK: ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου
NAS: WRITTEN IN THE BOOK OF THE LAW,
KJV: in the book of the law
INT: in the book of the law

2 Timothy 4:13 N-ANP
GRK: καὶ τὰ βιβλία μάλιστα τὰς
NAS: with Carpus, and the books, especially
KJV: [with thee], and the books, [but] especially
INT: and the books especially the

Hebrews 9:19 N-ANS
GRK: τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα
NAS: both the book itself
KJV: and sprinkled both the book, and all
INT: both the book and all

Hebrews 10:7 N-GNS
GRK: ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ
NAS: (IN THE SCROLL OF THE BOOK IT IS WRITTEN
KJV: the volume of the book it is written
INT: in [the] scroll of [the] book it is written of

Revelation 1:11 N-ANS
GRK: γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον
NAS: saying, Write in a book what you see,
KJV: write in a book, and send
INT: write in a book and send

Revelation 5:1 N-ANS
GRK: τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν
NAS: on the throne a book written
KJV: on the throne a book written within
INT: the throne a book written inside

Revelation 5:2 N-ANS
GRK: ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι
NAS: to open the book and to break
KJV: worthy to open the book, and to loose
INT: to open the book and to break

Revelation 5:3 N-ANS
GRK: ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν
NAS: was able to open the book or to look
KJV: to open the book, neither
INT: to open the book nor to look at

Revelation 5:4 N-ANS
GRK: ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν
NAS: worthy to open the book or to look
KJV: and to read the book, neither to look
INT: to open the book nor to look at

Revelation 5:5 N-ANS
GRK: ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς
NAS: so as to open the book and its seven
KJV: to open the book, and
INT: [so as] to open the book and the

Revelation 5:8 N-ANS
GRK: ἔλαβεν τὸ βιβλίον τὰ τέσσαρα
NAS: He had taken the book, the four
KJV: he had taken the book, the four
INT: he took the book the four

Revelation 5:9 N-ANS
GRK: λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι
NAS: are You to take the book and to break
KJV: worthy to take the book, and to open
INT: to take the book and to open

Revelation 6:14 N-ANS
GRK: ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον ἑλισσόμενον καὶ
NAS: like a scroll when it is rolled
KJV: as a scroll when it is rolled together;
INT: departed as a scroll being rolled up and

Revelation 10:8 N-ANS
GRK: λάβε τὸ βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον
NAS: take the book which is open
INT: take the little scroll which is open

Revelation 13:8 N-DNS
GRK: ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς
NAS: of the world in the book of life
INT: in the book of life

Revelation 17:8 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς
NAS: has not been written in the book of life
KJV: written in the book of life from
INT: in the book of life

Revelation 20:12 N-NNP
GRK: θρόνου καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν καὶ
NAS: the throne, and books were opened;
KJV: God; and the books were opened: and
INT: [the] throne and books were opened and

Revelation 20:12 N-NNS
GRK: καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη ὅ
NAS: and another book was opened,
KJV: and another book was opened, which
INT: and another book was opened which

Revelation 20:12 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ
NAS: from the things which were written in the books, according
KJV: in the books, according to
INT: in the books according to the

Revelation 21:27 N-DNS
GRK: ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς
NAS: in the Lamb's book of life.
KJV: in the Lamb's book of life.
INT: in the book of life

Revelation 22:7 N-GNS
GRK: προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου
NAS: of the prophecy of this book.
KJV: of the prophecy of this book.
INT: prophecy of the book this

Revelation 22:9 N-GNS
GRK: λόγους τοῦ βιβλίου τούτου τῷ
NAS: the words of this book. Worship God.
KJV: the sayings of this book: worship God.
INT: words of the book this

Revelation 22:10 N-GNS
GRK: προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου ὁ
NAS: of this book, for the time
KJV: of this book: for
INT: prophecy of the book this the

Revelation 22:18 N-GNS
GRK: προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου ἐάν
NAS: of this book: if
KJV: of this book, If
INT: prophecy of the book this If

Revelation 22:18 N-DNS
GRK: ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ
NAS: which are written in this book;
KJV: in this book:
INT: in this book this

Revelation 22:19 N-GNS
GRK: λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας
NAS: from the words of the book of this
KJV: in this book.
INT: words of the book of the prophecy

Revelation 22:19 N-DNS
GRK: ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ
NAS: which are written in this book.
INT: in the book this

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page