συμβούλιον
Englishman's Concordance
συμβούλιον (symboulion) — 7 Occurrences

Matthew 12:14 N-ANS
GRK: οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ'
NAS: went out and conspired against
KJV: and held a council against
INT: the Pharisees a counsel held against

Matthew 22:15 N-ANS
GRK: οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως
NAS: went and plotted together how
KJV: and took counsel how
INT: the Pharisees counsel took how

Matthew 27:1 N-ANS
GRK: δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες
NAS: of the people conferred together against
KJV: took counsel against
INT: moreover having arrived counsel took all

Matthew 27:7 N-ANS
GRK: συμβούλιον δὲ λαβόντες
NAS: And they conferred together
KJV: And they took counsel, and bought with
INT: Counsel and having taken

Matthew 28:12 N-ANS
GRK: τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες
NAS: with the elders and consulted together,
KJV: and had taken counsel, they gave large
INT: the elders counsel moreover having taken

Mark 3:6 N-ANS
GRK: τῶν Ἡρῳδιανῶν συμβούλιον ἐδίδουν κατ'
NAS: out and immediately [began] conspiring with the Herodians
KJV: took counsel with
INT: the Herodians counsel took against

Mark 15:1 N-ANS
GRK: εὐθὺς πρωὶ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ
NAS: held a consultation; and binding
KJV: held a consultation with
INT: early in morning a counsel having formed the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page