συμβιβαζόμενον
Englishman's Concordance
συμβιβαζόμενον (symbibazomenon) — 2 Occurrences

Ephesians 4:16 V-PPM/P-NNS
GRK: συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης
NAS: being fitted and held together by what
KJV: and compacted by
INT: fitted together and held together by every

Colossians 2:19 V-PPM/P-NNS
GRK: ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον αὔξει τὴν
NAS: being supplied and held together by the joints
KJV: and knit together, increaseth
INT: being supplied and knit together increases [with] the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page