ὑγιαινούσῃ
Englishman's Concordance
ὑγιαινούσῃ (hygiainousē) — 3 Occurrences

1 Timothy 1:10 V-PPA-DFS
GRK: ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται
NAS: else is contrary to sound teaching,
KJV: that is contrary to sound doctrine;
INT: other this being sound teaching is opposed to

Titus 1:9 V-PPA-DFS
GRK: διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς
NAS: to exhort in sound doctrine
KJV: able by sound doctrine both
INT: teaching sound and those who

Titus 2:1 V-PPA-DFS
GRK: πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ
NAS: are fitting for sound doctrine.
KJV: become sound doctrine:
INT: become sound doctrine

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page