hā·ṣêr
Englishman's Concordance
hā·ṣêr — 1 Occurrence

2 Chronicles 28:22
HEB: וּבְעֵת֙ הָצֵ֣ר ל֔וֹ וַיּ֖וֹסֶף
NAS: Now in the time of his distress this same
KJV: And in the time of his distress did he trespass
INT: the time of his distress yet became

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6887
52 Occurrences


hā·ṣêr — 1 Occ.
haṣ·ṣō·rêr — 1 Occ.
kiṣ·rō·wr — 1 Occ.
liṣ·rōr — 1 Occ.
mə·ṣê·rāh — 2 Occ.
ṣar- — 4 Occ.
ṣā·rāh — 1 Occ.
ṣā·rar- — 2 Occ.
ṣā·rō·wr — 1 Occ.
ṣā·rūr — 1 Occ.
ṣə·rā·rū·nî — 2 Occ.
ṣə·rū·rāh — 1 Occ.
ṣə·ru·rōṯ — 2 Occ.
ṣō·wr — 1 Occ.
ṣō·ră·rê — 1 Occ.
ṣō·rêr — 5 Occ.
ṣō·rə·rāy — 2 Occ.
ṣō·rə·rê — 1 Occ.
ṣō·rə·re·ḵā — 3 Occ.
ṣō·rə·rîm — 1 Occ.
ṣō·wr·rāy — 4 Occ.
ṣō·wr·rāw — 1 Occ.
ṣō·wr·re·ḵā — 1 Occ.
ṣō·wr·rî — 1 Occ.
ū·ḵə·hā·ṣêr — 1 Occ.
ū·mə·ṣō·rā·rîm — 1 Occ.
wa·hă·ṣê·rō·w·ṯî — 2 Occ.
way·yā·ṣar — 1 Occ.
wə·hê·ṣar — 2 Occ.
wə·ṣā·ră·rū — 1 Occ.
wə·ṣar·tā — 1 Occ.
yā·ṣar- — 1 Occ.
yā·ṣōr — 1 Occ.
Additional Entries
ṣō·wr·p̄ām — 1 Occ.
ṣō·wr·p̄îm — 1 Occ.
ū·ṣə·rap̄·tîm — 1 Occ.
wə·’eṣ·rə·p̄en·nū — 1 Occ.
wə·’eṣ·rōp̄ — 1 Occ.
wə·ṣō·rêp̄ — 1 Occ.
wə·yiṣ·ṣā·rə·p̄ū — 1 Occ.
haṣ·ṣō·rə·p̄î — 1 Occ.
ṣā·rə·p̄aṯ — 1 Occ.
ṣā·rə·p̄a·ṯāh — 2 Occ.
haṣ·ṣō·rêr — 1 Occ.
kiṣ·rō·wr — 1 Occ.
liṣ·rōr — 1 Occ.
mə·ṣê·rāh — 2 Occ.
ṣar- — 4 Occ.
ṣā·rāh — 1 Occ.
ṣā·rar- — 2 Occ.
ṣā·rō·wr — 1 Occ.
ṣā·rūr — 1 Occ.
ṣə·rā·rū·nî — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page