lə·ḥā·ḏə·šê
Englishman's Concordance
lə·ḥā·ḏə·šê — 2 Occurrences

Exodus 12:2
HEB: הוּא֙ לָכֶ֔ם לְחָדְשֵׁ֖י הַשָּׁנָֽה׃
NAS: for you; it is to be the first month of the year
KJV: it [shall be] the first month of the year
INT: is to be the first he month of the year

Numbers 28:14
HEB: חֹ֙דֶשׁ֙ בְּחָדְשׁ֔וֹ לְחָדְשֵׁ֖י הַשָּׁנָֽה׃
INT: month the months the months of the year

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2320
283 Occurrences


ba·ḥō·ḏeš — 53 Occ.
bə·ḥā·ḏə·šāh — 1 Occ.
bə·ḥā·ḏə·šōw — 2 Occ.
bə·ḥō·ḏeš — 6 Occ.
ḥā·ḏə·šāh — 1 Occ.
ḥā·ḏə·šê — 1 Occ.
ḥā·ḏə·šê·ḵem — 3 Occ.
ḥā·ḏə·šōw — 1 Occ.
ḥo·ḏā·šāw — 2 Occ.
ḥo·ḏā·šîm — 29 Occ.
ḥō·ḏeš — 43 Occ.
ha·ḥō·ḏeš — 19 Occ.
he·ḥo·ḏā·šîm — 1 Occ.
la·ḥō·ḏeš — 92 Occ.
lə·ḥā·ḏə·šê — 2 Occ.
le·ḥo·ḏā·šîm — 2 Occ.
lə·ḥō·ḏeš — 7 Occ.
lā·ḥo·ḏā·šāw — 1 Occ.
ū·mê·ḥō·ḏeš — 1 Occ.
ū·ḇa·ḥō·ḏeš — 6 Occ.
ū·ḇe·ḥo·ḏā·šîm — 2 Occ.
ḇa·ḥō·ḏeš — 2 Occ.
ḇə·ḥō·ḏeš- — 1 Occ.
wə·ha·ḥō·ḏeš — 1 Occ.
wə·le·ḥo·ḏā·šîm — 4 Occ.
Additional Entries
ḥā·ḏə·šāh — 1 Occ.
ḥā·ḏə·šê — 1 Occ.
ḥā·ḏə·šê·ḵem — 3 Occ.
ḥā·ḏə·šōw — 1 Occ.
ḥo·ḏā·šāw — 2 Occ.
ḥo·ḏā·šîm — 29 Occ.
ḥō·ḏeš — 43 Occ.
ha·ḥō·ḏeš — 19 Occ.
he·ḥo·ḏā·šîm — 1 Occ.
la·ḥō·ḏeš — 92 Occ.
le·ḥo·ḏā·šîm — 2 Occ.
lə·ḥō·ḏeš — 7 Occ.
lā·ḥo·ḏā·šāw — 1 Occ.
ū·mê·ḥō·ḏeš — 1 Occ.
ū·ḇa·ḥō·ḏeš — 6 Occ.
ū·ḇe·ḥo·ḏā·šîm — 2 Occ.
ḇa·ḥō·ḏeš — 2 Occ.
ḇə·ḥō·ḏeš- — 1 Occ.
wə·ha·ḥō·ḏeš — 1 Occ.
wə·le·ḥo·ḏā·šîm — 4 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page