ḇə·ḥō·ḏeš-
Englishman's Concordance
ḇə·ḥō·ḏeš- — 1 Occurrence

Nehemiah 1:1
HEB: חֲכַלְיָ֑ה וַיְהִ֤י בְחֹֽדֶשׁ־ [כִּסְלֵו כ]
NAS: Now it happened in the month Chislev,
KJV: of Hachaliah. And it came to pass in the month Chisleu,
INT: of Hacaliah happened the month Chisleu year

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2320
283 Occurrences


ba·ḥō·ḏeš — 53 Occ.
bə·ḥā·ḏə·šāh — 1 Occ.
bə·ḥā·ḏə·šōw — 2 Occ.
bə·ḥō·ḏeš — 6 Occ.
ḥā·ḏə·šāh — 1 Occ.
ḥā·ḏə·šê — 1 Occ.
ḥā·ḏə·šê·ḵem — 3 Occ.
ḥā·ḏə·šōw — 1 Occ.
ḥo·ḏā·šāw — 2 Occ.
ḥo·ḏā·šîm — 29 Occ.
ḥō·ḏeš — 43 Occ.
ha·ḥō·ḏeš — 19 Occ.
he·ḥo·ḏā·šîm — 1 Occ.
la·ḥō·ḏeš — 92 Occ.
lə·ḥā·ḏə·šê — 2 Occ.
le·ḥo·ḏā·šîm — 2 Occ.
lə·ḥō·ḏeš — 7 Occ.
lā·ḥo·ḏā·šāw — 1 Occ.
ū·mê·ḥō·ḏeš — 1 Occ.
ū·ḇa·ḥō·ḏeš — 6 Occ.
ū·ḇe·ḥo·ḏā·šîm — 2 Occ.
ḇa·ḥō·ḏeš — 2 Occ.
ḇə·ḥō·ḏeš- — 1 Occ.
wə·ha·ḥō·ḏeš — 1 Occ.
wə·le·ḥo·ḏā·šîm — 4 Occ.
Additional Entries
he·ḥo·ḏā·šîm — 1 Occ.
la·ḥō·ḏeš — 92 Occ.
lə·ḥā·ḏə·šê — 2 Occ.
le·ḥo·ḏā·šîm — 2 Occ.
lə·ḥō·ḏeš — 7 Occ.
lā·ḥo·ḏā·šāw — 1 Occ.
ū·mê·ḥō·ḏeš — 1 Occ.
ū·ḇa·ḥō·ḏeš — 6 Occ.
ū·ḇe·ḥo·ḏā·šîm — 2 Occ.
ḇa·ḥō·ḏeš — 2 Occ.
wə·ha·ḥō·ḏeš — 1 Occ.
wə·le·ḥo·ḏā·šîm — 4 Occ.
ḥō·ḏeš — 1 Occ.
wa·ḥă·ḏā·šāh — 1 Occ.
ḥă·ḏaṯ — 1 Occ.
’ă·ḥaw·wê — 1 Occ.
ha·ḥă·wō·nî — 1 Occ.
lə·ha·ḥă·wā·yāh — 5 Occ.
nə·ḥaw·wê — 1 Occ.
nə·ha·ḥă·wêh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page