wə·hā·‘ê·ṣîm
Englishman's Concordance
wə·hā·‘ê·ṣîm — 2 Occurrences

Genesis 22:7
HEB: הִנֵּ֤ה הָאֵשׁ֙ וְהָ֣עֵצִ֔ים וְאַיֵּ֥ה הַשֶּׂ֖ה
NAS: the fire and the wood, but where
KJV: Behold the fire and the wood: but where [is] the lamb
INT: Behold the fire and the wood where is the lamb

1 Chronicles 29:2
HEB: הַבַּרְזֶל֙ לַבַּרְזֶ֔ל וְהָעֵצִ֖ים לָעֵצִ֑ים אַבְנֵי־
NAS: for the [things of] iron, and wood for the [things of] wood,
KJV: for [things] of iron, and wood for [things] of wood;
INT: the iron iron and wood wood stones

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6086
329 Occurrences


‘ă·ṣê- — 58 Occ.
ba·‘ă·ṣê — 8 Occ.
bā·‘êṣ — 2 Occ.
bə·‘êṣ — 1 Occ.
bə·‘ê·ṣîm — 1 Occ.
bə·‘ê·ṣōw — 1 Occ.
ḵā·‘êṣ — 1 Occ.
‘êṣ — 109 Occ.
‘ê·ṣāh — 1 Occ.
‘ê·ṣāw — 2 Occ.
‘ê·ṣə·ḵā — 1 Occ.
‘ê·ṣe·ḵā — 1 Occ.
‘ê·ṣe·hā — 2 Occ.
‘ê·ṣê·nū — 1 Occ.
‘ê·ṣîm — 28 Occ.
hā·‘êṣ — 31 Occ.
hā·‘ê·ṣîm — 30 Occ.
kā·‘êṣ — 2 Occ.
kə·‘êṣ — 2 Occ.
lā·‘êṣ — 3 Occ.
lā·‘ê·ṣîm — 4 Occ.
lə·‘êṣ — 3 Occ.
mê·‘ă·ṣê — 1 Occ.
mê·‘êṣ — 2 Occ.
ū·mê·‘êṣ — 1 Occ.
ū·ḇa·‘ă·ṣê — 2 Occ.
ū·ḇā·‘ê·ṣîm — 2 Occ.
ū·ḇə·‘êṣ — 1 Occ.
wa·‘ă·ṣê — 6 Occ.
wā·‘êṣ — 1 Occ.
wə·‘êṣ — 14 Occ.
wə·‘ê·ṣa·yiḵ — 1 Occ.
wə·‘ê·ṣîm — 4 Occ.
wə·hā·‘ê·ṣîm — 2 Occ.
Additional Entries
mê·‘êṣ — 2 Occ.
ū·mê·‘êṣ — 1 Occ.
ū·ḇa·‘ă·ṣê — 2 Occ.
ū·ḇā·‘ê·ṣîm — 2 Occ.
ū·ḇə·‘êṣ — 1 Occ.
wa·‘ă·ṣê — 6 Occ.
wā·‘êṣ — 1 Occ.
wə·‘êṣ — 14 Occ.
wə·‘ê·ṣa·yiḵ — 1 Occ.
wə·‘ê·ṣîm — 4 Occ.
‘ă·ṣā·ḇōw — 1 Occ.
‘ā·ṣə·bî — 1 Occ.
‘iṣ·ṣə·ḇū·nî — 1 Occ.
lə·ha·‘ă·ṣi·ḇāh — 1 Occ.
ne·‘ĕ·ṣaḇ — 1 Occ.
ne‘·ṣaḇ — 1 Occ.
tê·‘ā·ṣə·ḇū — 3 Occ.
wa·‘ă·ṣū·ḇaṯ — 1 Occ.
way·yiṯ·‘aṣ·ṣêḇ — 1 Occ.
way·yiṯ·‘aṣ·ṣə·ḇū — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page