Matthew 19:16
New International Version
Just then a man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?"

New Living Translation
Someone came to Jesus with this question: "Teacher, what good deed must I do to have eternal life?"

English Standard Version
And behold, a man came up to him, saying, “Teacher, what good deed must I do to have eternal life?”

Berean Study Bible
Just then a man came up to Jesus and inquired, “Teacher, what good thing must I do to obtain eternal life?”

New American Standard Bible
And someone came to Him and said, "Teacher, what good thing shall I do that I may obtain eternal life?"

King James Bible
And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?

Holman Christian Standard Bible
Just then someone came up and asked Him, "Teacher, what good must I do to have eternal life?"

International Standard Version
Just then a man came up to Jesus. "Teacher," he asked, "what good deed should I do to have eternal life?"

NET Bible
Now someone came up to him and said, "Teacher, what good thing must I do to gain eternal life?"

Aramaic Bible in Plain English
And one came near and said to him, “Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life?”

GOD'S WORD® Translation
Then a man came to Jesus and said, "Teacher, what good deed should I do to gain eternal life?"

Jubilee Bible 2000
And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do that I may have eternal life?

King James 2000 Bible
And, behold, one came and said unto him, Good Teacher, what good thing shall I do, that I may have eternal life?

American King James Version
And, behold, one came and said to him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?

American Standard Version
And behold, one came to him and said, Teacher, what good thing shall I do, that I may have eternal life?

Douay-Rheims Bible
And behold one came and said to him: Good master, what good shall I do that I may have life everlasting?

Darby Bible Translation
And lo, one coming up said to him, Teacher, what good thing shall I do that I may have life eternal?

English Revised Version
And behold, one came to him and said, Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?

Webster's Bible Translation
And behold, one came and said to him, Good Master, what good thing shall I do that I may have eternal life?

Weymouth New Testament
"Teacher," said one man, coming up to Him, "what that is good shall I do in order to win the Life of the Ages?"

World English Bible
Behold, one came to him and said, "Good teacher, what good thing shall I do, that I may have eternal life?"

Young's Literal Translation
And lo, one having come near, said to him, 'Good teacher, what good thing shall I do, that I may have life age-during?'

Mattheus 19:16 Afrikaans PWL
Daar kom een na Hom toe en sê vir Hom: “Goeie Leermeester, watter goeie ding moet ek doen sodat ek ewige lewe kan hê?”

Mateu 19:16 Albanian
Dhe ja, iu afrua dikush dhe i tha: ''Mësues i mirë, çfarë të mire duhet të bëj që të kem jetë të përjetshme?''.

ﻣﺘﻰ 19:16 Arabic: Smith & Van Dyke
واذا واحد تقدم وقال له ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل لتكون لي الحياة الابدية.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 19:16 Armenian (Western): NT
Մէկը մօտենալով՝ ըսաւ անոր. «Բարի՛ վարդապետ, ի՞նչ բարիք գործեմ՝ որ ունենամ յաւիտենական կեանքը»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  19:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta huná, cembeitec hurbilduric erran cieçón, Magistru oná, cer vngui eguinen dut vicitzé eternala dudançat?

Dyr Mathäus 19:16 Bavarian
Daa kaam ainer zo n Iesenn und gfraagt n: "Maister, was mueß i n Guets tuen, däß i auf s eebige Löbn kimm?"

Матей 19:16 Bulgarian
И ето един [момък] дойде при Него и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
看哪,有一個人上前來對耶穌說:「老師,我該做什麼良善的事,才能得到永恆的生命呢?」

中文标准译本 (CSB Simplified)
看哪,有一个人上前来对耶稣说:“老师,我该做什么良善的事,才能得到永恒的生命呢?”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
有一個人來見耶穌說:「夫子,我該做什麼善事才能得永生?」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
有一个人来见耶稣说:“夫子,我该做什么善事才能得永生?”

馬 太 福 音 19:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
有 一 個 人 來 見 耶 穌 , 說 : 夫 子 ( 有 古 卷 : 良 善 的 夫 子 ) , 我 該 做 甚 麼 善 事 才 能 得 永 生 ?

馬 太 福 音 19:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
有 一 个 人 来 见 耶 稣 , 说 : 夫 子 ( 有 古 卷 : 良 善 的 夫 子 ) , 我 该 做 甚 麽 善 事 才 能 得 永 生 ?

Evanðelje po Mateju 19:16 Croatian Bible
I gle, pristupi mu netko i reče: Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni?

Matouš 19:16 Czech BKR
A aj, jeden přistoupiv, řekl jemu: Mistře dobrý, co dobrého budu činiti, abych měl život věčný?

Matthæus 19:16 Danish
Og se, en kom til ham og sagde: »Mester! hvad godt skal jeg gøre, for at jeg kan faa et evigt Liv?«

Mattheüs 19:16 Dutch Staten Vertaling
En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe?

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον;

Westcott and Hort 1881
Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον;

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἰδού, εἷς προσελθὼν εἴπεν αὐτῷ, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;

Tischendorf 8th Edition
Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν· διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον;

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἰδού, εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ, Διδάσκαλε ἀγαθε, τὶ ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἰδού, εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ Διδάσκαλε ἀγαθε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ιδου εις προσελθων αυτω ειπεν διδασκαλε τι αγαθον ποιησω ινα σχω ζωην αιωνιον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ιδου εις προσελθων αυτω ειπεν διδασκαλε τι αγαθον ποιησω ινα σχω ζωην αιωνιον

Stephanus Textus Receptus 1550
και ιδου εις προσελθων ειπεν αυτω διδασκαλε αγαθε τι αγαθον ποιησω ινα εχω ζωην αιωνιον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και ιδου, εις προσελθων ειπεν αυτω, Διδασκαλε αγαθε, τι αγαθον ποιησω, ινα εχω ζωην αιωνιον;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ιδου εις προσελθων ειπεν αυτω διδασκαλε αγαθε τι αγαθον ποιησω ινα εχω ζωην αιωνιον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ιδου εις προσελθων αυτω ειπεν διδασκαλε τι αγαθον ποιησω ινα σχω ζωην αιωνιον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai idou heis proselthōn autō eipen Didaskale, ti agathon poiēsō hina schō zōēn aiōnion?

Kai idou heis proselthon auto eipen Didaskale, ti agathon poieso hina scho zoen aionion?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai idou heis proselthōn autō eipen Didaskale, ti agathon poiēsō hina schō zōēn aiōnion?

Kai idou heis proselthon auto eipen Didaskale, ti agathon poieso hina scho zoen aionion?

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai idou eis proselthōn autō eipen didaskale ti agathon poiēsō ina schō zōēn aiōnion

kai idou eis proselthOn autO eipen didaskale ti agathon poiEsO ina schO zOEn aiOnion

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai idou eis proselthōn eipen autō didaskale agathe ti agathon poiēsō ina echō zōēn aiōnion

kai idou eis proselthOn eipen autO didaskale agathe ti agathon poiEsO ina echO zOEn aiOnion

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai idou eis proselthōn eipen autō didaskale agathe ti agathon poiēsō ina echō zōēn aiōnion

kai idou eis proselthOn eipen autO didaskale agathe ti agathon poiEsO ina echO zOEn aiOnion

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai idou eis proselthōn eipen autō didaskale agathe ti agathon poiēsō ina echō zōēn aiōnion

kai idou eis proselthOn eipen autO didaskale agathe ti agathon poiEsO ina echO zOEn aiOnion

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:16 Westcott/Hort - Transliterated
kai idou eis proselthōn autō eipen didaskale ti agathon poiēsō ina schō zōēn aiōnion

kai idou eis proselthOn autO eipen didaskale ti agathon poiEsO ina schO zOEn aiOnion

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai idou eis proselthōn autō eipen didaskale ti agathon poiēsō ina schō zōēn aiōnion

kai idou eis proselthOn autO eipen didaskale ti agathon poiEsO ina schO zOEn aiOnion

Máté 19:16 Hungarian: Karoli
És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?

La evangelio laŭ Mateo 19:16 Esperanto
Kaj jen unu viro, veninte al li, diris:Majstro, kian bonon mi faru, por ke mi ricevu eternan vivon?

Evankeliumi Matteuksen mukaan 19:16 Finnish: Bible (1776)
Ja katso, yksi tuli ja sanoi hänelle: hyvä Mestari! mitä hyvää minun pitää tekemän, että minä saisin ijankaikkisen elämän?

Matthieu 19:16 French: Darby
Et voici, quelqu'un s'approchant, lui dit: Maitre, quel bien ferai-je pour avoir la vie eternelle?

Matthieu 19:16 French: Louis Segond (1910)
Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle?

Matthieu 19:16 French: Martin (1744)
Et voici, quelqu'un s'approchant lui dit : Maître qui est bon, quel bien ferai-je pour avoir la vie éternelle?

Matthaeus 19:16 German: Modernized
Und siehe, einer trat zu ihm und sprach: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, daß ich das ewige Leben möge haben?

Matthaeus 19:16 German: Luther (1912)
Und siehe, einer trat zu ihm und sprach: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, daß ich das ewige Leben möge haben?

Matthaeus 19:16 German: Textbibel (1899)
Und siehe, es trat einer zu ihm und sagte: Meister, was soll ich Gutes thun, um ewiges Leben zu erlangen?

Matteo 19:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed ecco un tale, che gli s’accostò e gli disse: Maestro, che farò io di buono per aver la vita eterna?

Matteo 19:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
ED ecco, un certo, accostatosi, gli disse: Maestro buono, che bene farò io per aver la vita eterna?

MATIUS 19:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka tiba-tiba datanglah seorang kepada-Nya, serta berkata, "Ya Guru, kebajikan apakah patut hamba perbuat, supaya beroleh hidup yang kekal?"

Matthew 19:16 Kabyle: NT
Imiren yiwen wergaz iqeṛṛeb-ed ɣer Sidna Ɛisa, yenna-yas : A Sidi, d acu i yi-ilaqen a t xedmeɣ n wayen yelhan iwakken ad sɛuɣ tudert n dayem ?

마태복음 19:16 Korean
어떤 사람이 주께 와서 가로되 `선생님이여 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리이까 ?'

Matthaeus 19:16 Latin: Vulgata Clementina
Et ecce unus accedens, ait illi : Magister bone, quid boni faciam ut habeam vitam æternam ?

Sv. Matejs 19:16 Latvian New Testament
Un, lūk, viens piegāja un sacīja: Labais Mācītāj, kas man labs jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi?

Evangelija pagal Matà 19:16 Lithuanian
Ir štai vienas, prie Jo priėjęs, klausė: “Gerasis Mokytojau, ką gero turiu daryti, kad turėčiau amžinąjį gyvenimą?”

Matthew 19:16 Maori
Na ka haere mai tetahi ki a ia, ka mea, E te Kaiwhakaako, he aha te mahi pai maku, e whiwhi ai ahau ki te ora tonu?

Matteus 19:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og se, det kom en til ham og sa: Mester! hvad godt skal jeg gjøre for å få evig liv?

Mateo 19:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Y he aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna?

Mateo 19:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y un hombre se acercó a Jesús y Le dijo: "Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna?"

Mateo 19:16 Spanish: Reina Valera Gómez
Y he aquí, vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?

Mateo 19:16 Spanish: Reina Valera 1909
Y he aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?

Mateo 19:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y he aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?

Mateus 19:16 Bíblia King James Atualizada Português
Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o: “Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna?”

Mateus 19:16 Portugese Bible
E eis que se aproximou dele um jovem, e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna?   

Matei 19:16 Romanian: Cornilescu
Atunci s'a apropiat de Isus un om, şi I -a zis: ,,Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa vecinică?``

От Матфея 19:16 Russian: Synodal Translation (1876)
И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?

От Матфея 19:16 Russian koi8r
И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?

Matthew 19:16 Shuar New Testament
Shuar natsa Jesusan tarin aniasmiayi "Uuntß, pΘnkeraitme. Tuma asam turuttia ┐warinia T·rakna tuke iwiaaku ßtataj?' Tφmiayi.

Matteus 19:16 Swedish (1917)
Då trädde en man fram till honom och sade: »Mästare, vad gott skall jag göra för att få evigt liv?»

Matayo 19:16 Swahili NT
Mtu mmoja alimjia Yesu, akamwuliza, "Mwalimu, nifanye kitu gani chema ili niupate uzima wa milele?"

Mateo 19:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At narito, lumapit sa kaniya ang isa, at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan?

Ǝlinjil wa n Matta 19:16 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝzzar ihoz-in alǝs iyyan aynayan Ɣaysa, inn-as: «Ǝššex, ma imos arat olâɣan was as t-ǝgeɣ ad ǝgrǝwaɣ tǝmǝddurt ta tǝɣlalat?»

มัทธิว 19:16 Thai: from KJV
ดูเถิด มีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่า "ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะต้องทำดีประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์"

Matta 19:16 Turkish
Adamın biri İsaya gelip, ‹‹Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?›› diye sordu.

Матей 19:16 Ukrainian: NT
І ось один, приступивши, каже Йому: Учителю благий, що доброго робити менї, щоб мати життв вічне?

Matthew 19:16 Uma New Testament
Hangkani, ria hadua tomane rata hi Yesus mpopekune' -i: "Guru, kehi napa to lompe' kana kubabehi bona mporata-a katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-nae?"

Ma-thi-ô 19:16 Vietnamese (1934)
Nầy, có một người đến hỏi Ngài rằng: Theo thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời?

Matthew 19:15
Top of Page
Top of Page