Devarim 23
Deuteronomy 23 WLC
1לא־יבא פצוע־דכא וכרות שפכה בקהל יהוה׃ ס 2לא־יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא־יבא לו בקהל יהוה׃ ס 3לא־יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא־יבא להם בקהל יהוה עד־עולם׃ 4על־דבר אשר לא־קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את־בלעם בן־בעור מפתור ארם נהרים לקללך׃ 5ולא־אבה יהוה אלהיך לשמע אל־בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את־הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך׃ 6לא־תדרש שלמם וטבתם כל־ימיך לעולם׃ ס

7לא־תתעב אדמי כי אחיך הוא ס לא־תתעב מצרי כי־גר היית בארצו׃ 8בנים אשר־יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל יהוה׃ ס

9כי־תצא מחנה על־איביך ונשמרת מכל דבר רע׃

10כי־יהיה בך איש אשר לא־יהיה טהור מקרה־לילה ויצא אל־מחוץ למחנה לא יבא אל־תוך המחנה׃ 11והיה לפנות־ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל־תוך המחנה ׃

12ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ׃ 13ויתד תהיה לך על־אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את־צאתך׃ 14כי יהוה אלהיך מתהלך ׀ בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא־יראה בך ערות דבר ושב מאחריך׃ ס

15לא־תסגיר עבד אל־אדניו אשר־ינצל אליך מעם אדניו׃ 16עמך ישב בקרבך במקום אשר־יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו׃ ס

17לא־תהיה קדשה מבנות ישראל ולא־יהיה קדש מבני ישראל ׃ 18לא־תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל־נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם־שניהם׃

19לא־תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל־דבר אשר ישך׃ 20לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על־הארץ אשר־אתה בא־שמה לרשתה׃ ס

21כי־תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי־דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא׃ 22וכי תחדל לנדר לא־יהיה בך חטא׃ 23מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך׃ ס

24כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל־כליך לא תתן׃ ס

25כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Deuteronomy 22
Top of Page
Top of Page