Y'chizki'el 40
Ezekiel 40 WLC
1בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחדש בארבע עשרה שנה אחר אשר הכתה העיר בעצם ׀ היום הזה היתה עלי יד־יהוה ויבא אתי שמה׃ 2במראות אלהים הביאני אל־ארץ ישראל ויניחני אל־הר גבה מאד ועליו כמבנה־עיר מנגב׃ 3ויביא אותי שמה והנה־איש מראהו כמראה נחשת ופתיל־פשתים בידו וקנה המדה והוא עמד בשער׃ 4וידבר אלי האיש בן־אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך לכל אשר־אני מראה אותך כי למען הראותכה הבאתה הנה הגד את־כל־אשר־אתה ראה לבית ישראל׃

5והנה חומה מחוץ לבית סביב ׀ סביב וביד האיש קנה המדה שש־אמות באמה וטפח וימד את־רחב הבנין קנה אחד וקומה קנה אחד׃ 6ויבוא אל־שער אשר פניו דרך הקדימה ויעל [במעלותו כ] (במעלותיו ק) וימד ׀ את־סף השער קנה אחד רחב ואת סף אחד קנה אחד רחב׃ 7והתא קנה אחד ארך וקנה אחד רחב ובין התאים חמש אמות וסף השער מאצל אולם השער מהבית קנה אחד׃ 8וימד את־אלם השער מהבית קנה אחד׃ 9וימד את־אלם השער שמנה אמות [ואילו כ] (ואיליו ק) שתים אמות ואלם השער מהבית׃ 10ותאי השער דרך הקדים שלשה מפה ושלשה מפה מדה אחת לשלשתם ומדה אחת לאילם מפה ומפו׃ 11וימד את־רחב פתח־השער עשר אמות ארך השער שלוש עשרה אמות׃ 12וגבול לפני התאות אמה אחת ואמה־אחת גבול מפה והתא שש־אמות מפו ושש אמות מפו׃ 13וימד את־השער מגג התא לגגו רחב עשרים וחמש אמות פתח נגד פתח׃ 14ויעש את־אילים ששים אמה ואל־איל החצר השער סביב ׀ סביב׃ 15ועל פני השער [היאתון כ] (האיתון ק) על־לפני אלם השער הפנימי חמשים אמה׃ 16וחלנות אטמות אל־התאים ואל אליהמה לפנימה לשער סביב ׀ סביב וכן לאלמות וחלונות סביב ׀ סביב לפנימה ואל־איל תמרים׃

17ויביאני אל־החצר החיצונה והנה לשכות ורצפה עשוי לחצר סביב ׀ סביב שלשים לשכות אל־הרצפה׃ 18והרצפה אל־כתף השערים לעמת ארך השערים הרצפה התחתונה׃ 19וימד רחב מלפני השער התחתונה לפני החצר הפנימי מחוץ מאה אמה הקדים והצפון׃

20והשער אשר פניו דרך הצפון לחצר החיצונה מדד ארכו ורחבו׃ 21[ותאו כ] (ותאיו ק) שלושה מפו ושלשה מפו [ואילו כ] (ואיליו ק) [ואלמו כ] (ואלמיו ק) היה כמדת השער הראשון חמשים אמה ארכו ורחב חמש ועשרים באמה׃ 22[וחלונו כ] (וחלוניו ק) [ואלמו כ] (ואלמיו ק) [ותמרו כ] (ותמריו ק) כמדת השער אשר פניו דרך הקדים ובמעלות שבע יעלו־בו [ואילמו כ] (ואילמיו ק) לפניהם׃ 23ושער לחצר הפנימי נגד השער לצפון ולקדים וימד משער אל־שער מאה אמה׃

24ויולכני דרך הדרום והנה־שער דרך הדרום ומדד [אילו כ] (איליו ק) [ואילמו כ] (ואילמיו ק) כמדות האלה׃ 25וחלונים לו [ולאילמו כ] (ולאילמיו ק) סביב ׀ סביב כהחלנות האלה חמשים אמה ארך ורחב חמש ועשרים אמה׃ 26ומעלות שבעה [עלותו כ] (עלותיו ק) [ואלמו כ] (ואלמיו ק) לפניהם ותמרים לו אחד מפו ואחד מפו אל־ [אילו כ] (איליו׃ ק) 27ושער לחצר הפנימי דרך הדרום וימד משער אל־השער דרך הדרום מאה אמות׃

28ויביאני אל־חצר הפנימי בשער הדרום וימד את־השער הדרום כמדות האלה׃ 29[ותאו כ] (ותאיו ק) [ואילו כ] (ואיליו ק) [ואלמו כ] (ואלמיו ק) כמדות האלה וחלונות לו [ולאלמו כ] (ולאלמיו ק) סביב ׀ סביב חמשים אמה ארך ורחב עשרים וחמש אמות׃ 30ואלמות סביב ׀ סביב ארך חמש ועשרים אמה ורחב חמש אמות׃ 31ואלמו אל־חצר החצונה ותמרים אל־ [אילו כ] (איליו ק) ומעלות שמונה [מעלו כ] (מעליו׃ ק)

32ויביאני אל־החצר הפנימי דרך הקדים וימד את־השער כמדות האלה׃ 33[ותאו כ] (ותאיו ק) [ואלו כ] (ואליו ק) [ואלמו כ] (ואלמיו ק) כמדות האלה וחלונות לו [ולאלמו כ] (ולאלמיו ק) סביב ׀ סביב ארך חמשים אמה ורחב חמש ועשרים אמה׃ 34[ואלמו כ] (ואלמיו ק) לחצר החיצונה ותמרים אל־ [אלו כ] (אליו ק) מפו ומפו ושמנה מעלות [מעלו כ] (מעליו׃ ק)

35ויביאני אל־שער הצפון ומדד כמדות האלה׃ 36[תאו כ] (תאיו ק) [אלו כ] (אליו ק) [ואלמו כ] (ואלמיו ק) וחלונות לו סביב ׀ סביב ארך חמשים אמה ורחב חמש ועשרים אמה׃ 37[ואילו כ] (ואיליו ק) לחצר החיצונה ותמרים אל־ [אילו כ] (איליו ק) מפו ומפו ושמנה מעלות [מעלו כ] (מעליו׃ ק)

38ולשכה ופתחה באילים השערים שם ידיחו את־העלה׃ 39ובאלם השער שנים שלחנות מפו ושנים שלחנות מפה לשחוט אליהם העולה והחטאת והאשם׃ 40ואל־הכתף מחוצה לעולה לפתח השער הצפונה שנים שלחנות ואל־הכתף האחרת אשר לאלם השער שנים שלחנות׃ 41ארבעה שלחנות מפה וארבעה שלחנות מפה לכתף השער שמונה שלחנות אליהם ישחטו׃ 42וארבעה שלחנות לעולה אבני גזית ארך אמה אחת וחצי ורחב אמה אחת וחצי וגבה אמה אחת אליהם ויניחו את־הכלים אשר ישחטו את־העולה בם והזבח׃ 43והשפתים טפח אחד מוכנים בבית סביב ׀ סביב ואל־השלחנות בשר הקרבן׃

44ומחוצה לשער הפנימי לשכות שרים בחצר הפנימי אשר אל־כתף שער הצפון ופניהם דרך הדרום אחד אל־כתף שער הקדים פני דרך הצפן׃ 45וידבר אלי זה הלשכה אשר פניה דרך הדרום לכהנים שמרי משמרת הבית׃ 46והלשכה אשר פניה דרך הצפון לכהנים שמרי משמרת המזבח המה בני־צדוק הקרבים מבני־לוי אל־יהוה לשרתו׃

47וימד את־החצר ארך ׀ מאה אמה ורחב מאה אמה מרבעת והמזבח לפני הבית׃

48ויבאני אל־אלם הבית וימד אל אלם חמש אמות מפה וחמש אמות מפה ורחב השער שלש אמות מפו ושלש אמות מפו׃ 49ארך האלם עשרים אמה ורחב עשתי עשרה אמה ובמעלות אשר יעלו אליו ועמדים אל־האילים אחד מפה ואחד מפה׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Ezekiel 39
Top of Page
Top of Page