Devarim 23
Deuteronomy 23 Aleppo Codex
1ב לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל יהוה  {ס} 2ג לא יבא ממזר בקהל יהוה  גם דור עשירי לא יבא לו בקהל יהוה  {ס} 3ד לא יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה  גם דור עשירי לא יבא להם בקהל יהוה עד עולם 4ה על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים--לקללך 5ו ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה  כי אהבך יהוה אלהיך 6ז לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם  {ס}

7ח לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו 8ט בנים אשר יולדו להם דור שלישי--יבא להם בקהל יהוה  {ס}

9י כי תצא מחנה על איביך  ונשמרת--מכל דבר רע

10יא כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה--ויצא אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך המחנה 11יב והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל תוך המחנה

12יג ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ 13יד ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך 14טו כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש  ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך  {ס}

15טז לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו 16יז עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך--בטוב לו לא תוננו  {ס}

17יח לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל 18יט לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך--לכל נדר  כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם  {ס}

19כ לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל  נשך כל דבר אשר ישך 20כא לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך--למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה  {ס}

21כב כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו  כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא 22כג וכי תחדל לנדר--לא יהיה בך חטא 23כד מוצא שפתיך תשמר ועשית  כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך  {ס}

24כה כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן  {ס}

25כו כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Deuteronomy 22
Top of Page
Top of Page