Y'chizki'el 40
Ezekiel 40 Aleppo Codex
1א בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחדש בארבע עשרה שנה אחר אשר הכתה העיר--בעצם היום הזה היתה עלי יד יהוה ויבא אתי שמה 2ב במראות אלהים הביאני אל ארץ ישראל ויניחני אל הר גבה מאד ועליו כמבנה עיר מנגב 3ג ויביא אותי שמה והנה איש מראהו כמראה נחשת ופתיל פשתים בידו וקנה המדה והוא עמד בשער 4ד וידבר אלי האיש בן אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך לכל אשר אני מראה אותך--כי למען הראותכה הבאתה הנה הגד את כל אשר אתה ראה לבית ישראל

5ה והנה חומה מחוץ לבית סביב סביב וביד האיש קנה המדה שש אמות באמה וטפח וימד את רחב הבנין קנה אחד וקומה קנה אחד 6ו ויבוא אל שער אשר פניו דרך הקדימה ויעל במעלותו וימד את סף השער קנה אחד רחב ואת סף אחד קנה אחד רחב 7ז והתא קנה אחד ארך וקנה אחד רחב ובין התאים חמש אמות וסף השער מאצל אלם השער מהבית--קנה אחד 8ח וימד את אלם השער מהבית--קנה אחד 9ט וימד את אלם השער שמנה אמות ואילו שתים אמות ואלם השער מהבית 10י ותאי השער דרך הקדים שלשה מפה ושלשה מפה--מדה אחת לשלשתם ומדה אחת לאילם מפה ומפו 11יא וימד את רחב פתח השער עשר אמות ארך השער שלוש עשרה אמות 12יב וגבול לפני התאות אמה אחת ואמה אחת גבול מפה והתא--שש אמות מפו ושש אמות מפו 13יג וימד את השער מגג התא לגגו--רחב עשרים וחמש אמות  פתח נגד פתח 14יד ויעש את אילים ששים אמה ואל איל החצר השער סביב סביב 15טו ועל פני השער היאתון (האיתון) על לפני אלם השער הפנימי--חמשים אמה 16טז וחלונות אטמות אל התאים ואל אליהמה לפנימה לשער סביב סביב וכן לאלמות וחלונות סביב סביב לפנימה ואל איל תמרים

17יז ויביאני אל החצר החיצונה והנה לשכות ורצפה עשוי לחצר סביב סביב  שלשים לשכות אל הרצפה 18יח והרצפה אל כתף השערים לעמת ארך השערים--הרצפה התחתונה 19יט וימד רחב מלפני השער התחתונה לפני החצר הפנימי מחוץ--מאה אמה  הקדים והצפון

20כ והשער אשר פניו דרך הצפון לחצר החיצונה--מדד ארכו ורחבו 21כא ותאו שלושה מפו ושלשה מפו ואילו ואלמו היה כמדת השער הראשון  חמשים אמה ארכו ורחב חמש ועשרים באמה 22כב וחלונו ואילמו ותימרו כמדת השער אשר פניו דרך הקדים ובמעלות שבע יעלו בו ואילמו לפניהם 23כג ושער לחצר הפנימי נגד השער לצפון ולקדים וימד משער אל שער מאה אמה

24כד ויולכני דרך הדרום והנה שער דרך הדרום ומדד אילו ואילמו כמדות האלה 25כה וחלונים לו ולאילמו סביב סביב כהחלנות האלה  חמשים אמה ארך ורחב חמש ועשרים אמה 26כו ומעלות שבעה עלותו ואלמו לפניהם ותמרים לו אחד מפו ואחד מפו--אל אילו 27כז ושער לחצר הפנימי דרך הדרום וימד משער אל השער דרך הדרום מאה אמות

28כח ויביאני אל חצר הפנימי בשער הדרום וימד את השער הדרום כמדות האלה 29כט ותאו ואילו ואלמו כמדות האלה וחלונות לו ולאלמו סביב סביב--חמשים אמה ארך ורחב עשרים וחמש אמות 30ל ואלמות סביב סביב--ארך חמש ועשרים אמה ורחב חמש אמות 31לא ואלמו אל חצר החצונה ותמרים אל אילו ומעלות שמונה מעלו

32לב ויביאני אל החצר הפנימי דרך הקדים וימד את השער כמדות האלה 33לג ותאו ואלו ואלמו כמדות האלה וחלונות לו ולאלמו סביב סביב  ארך חמשים אמה ורחב חמש ועשרים אמה 34לד ואלמו לחצר החיצונה ותמרים אל אלו מפו ומפו ושמנה מעלות מעלו

35לה ויביאני אל שער הצפון ומדד כמדות האלה 36לו תאו אלו ואלמו וחלונות לו סביב סביב  ארך חמשים אמה ורחב חמש ועשרים אמה 37לז ואילו לחצר החיצונה ותמרים אל אילו מפו ומפו ושמנה מעלות מעלו

38לח ולשכה ופתחה באילים השערים שם ידיחו את העלה 39לט ובאלם השער שנים שלחנות מפו ושנים שלחנות מפה--לשחוט אליהם העולה והחטאת והאשם 40מ ואל הכתף מחוצה לעולה לפתח השער הצפונה שנים שלחנות ואל הכתף האחרת אשר לאלם השער שנים שלחנות 41מא ארבעה שלחנות מפה וארבעה שלחנות מפה--לכתף השער  שמונה שלחנות אליהם ישחטו 42מב וארבעה שלחנות לעולה אבני גזית ארך אמה אחת וחצי ורחב אמה אחת וחצי וגבה אמה אחת אליהם ויניחו את הכלים אשר ישחטו את העולה בם--והזבח 43מג והשפתים טפח אחד מוכנים בבית--סביב סביב ואל השלחנות בשר הקרבן

44מד ומחוצה לשער הפנימי לשכות שרים בחצר הפנימי אשר אל כתף שער הצפון ופניהם דרך הדרום אחד אל כתף שער הקדים פני דרך הצפן 45מה וידבר אלי  זה הלשכה אשר פניה דרך הדרום לכהנים שמרי משמרת הבית 46מו והלשכה אשר פניה דרך הצפון לכהנים שמרי משמרת המזבח  המה בני צדוק הקרבים מבני לוי אל יהוה--לשרתו

47מז וימד את החצר ארך מאה אמה ורחב מאה אמה--מרבעת והמזבח לפני הבית

48מח ויבאני אל אלם הבית וימד אל אלם חמש אמות מפה וחמש אמות מפה ורחב השער--שלש אמות מפו ושלש אמות מפו 49מט ארך האלם עשרים אמה ורחב עשתי עשרה אמה ובמעלות אשר יעלו אליו ועמדים אל האילים אחד מפה ואחד מפה

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ezekiel 39
Top of Page
Top of Page