Proverbs 22
Czech BKR

1Vzácnější jest jméno dobré než bohatství veliké, a přízeň lepší než stříbro a zlato.

2Bohatý a chudý potkávají se, učinitel obou jest Hospodin.

3Opatrný vida zlé, vyhne se, ale hloupí předce jdouce, těžkosti docházejí.

4Pokory a bázně Hospodinovy odplata jest bohatství a sláva i život.

5Trní a osídla jsou na cestě převráceného; kdož ostříhá duše své, vzdálí se od nich.

6Vyučuj mladého podlé způsobu cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní.

7Bohatý nad chudými panuje, a vypůjčující bývá služebníkem toho, jenž půjčuje.

8Kdo rozsívá nepravost, žíti bude trápení; prut zajisté prchlivosti jeho přestane.

9Oko dobrotivé, onoť požehnáno bude; nebo udílí z chleba svého chudému.

10Vyvrz posměvače, a odejdeť svada, anobrž přestane svár a lehkost.

11Kdo miluje čistotu srdce, a v čích rtech jest příjemnost, takového král přítelem bývá.

12Oči Hospodinovy ostříhají umění, ale snažnosti ošemetného převrací.

13Říká lenoch: Lev jest vně, naprostřed ulic byl bych zabit.

14Jáma hluboká ústa postranních; ten, na kohož se hněvá Hospodin, vpadne tam.

15Bláznovství přivázáno jest k srdci mladého, ale metla kázně vzdálí je od něho.

16Kdo utiská nuzného, aby rozmnožil své, a dává bohatému, jistotně bude v nouzi.

17Nakloň ucha svého, a slyš slova moudrých, a mysl svou přilož k učení mému.

18Nebo to bude utěšenou věcí, jestliže je složíš v srdci svém, budou-li spolu nastrojena ve rtech tvých.

19Aby bylo v Hospodinu doufání tvé, oznamujiť to dnes. I ty také ostříhej toho.

20Zdaližť jsem nenapsal znamenitých věcí z strany rad a umění,

21Aťbych v známost uvedl jistotu řečí pravých, tak abys vynášeti mohl slova pravdy těm, kteříž by k tobě poslali?

22Nelup nuzného, proto že nuzný jest, aniž potírej chudého v bráně.

23Nebo Hospodin povede při jejich, a vydře duši těm, kteříž vydírají jim.

24Nebývej přítelem hněvivého, a s mužem prchlivým neobcuj,

25Abys se nenaučil stezkám jeho, a nevložil osídla na duši svou.

26Nebývej mezi rukojměmi, mezi slibujícími za dluhy.

27Nemáš-li, čím bys zaplatil, proč má kdo bráti lůže tvé pod tebou?

28Nepřenášej mezníku starodávního, kterýž učinili otcové tvoji.

29Vídáš-li, že muž snažný v díle svém před králi stává? Nestává před nepatrnými.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Proverbs 21
Top of Page
Top of Page