ἀδικία
Englishman's Concordance
ἀδικία (adikia) — 9 Occurrences

John 7:18 N-NFS
GRK: ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ
NAS: and there is no unrighteousness in Him.
KJV: and no unrighteousness is in
INT: is and unrighteousness in him

Romans 1:18 N-DFS
GRK: ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων
NAS: the truth in unrighteousness,
KJV: the truth in unrighteousness;
INT: truth by unrighteousness suppress

Romans 1:29 N-DFS
GRK: πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ
NAS: with all unrighteousness, wickedness,
KJV: all unrighteousness, fornication,
INT: being filled with all unrighteousness wickedness covetousness

Romans 2:8 N-DFS
GRK: δὲ τῇ ἀδικίᾳ ὀργὴ καὶ
NAS: but obey unrighteousness, wrath
KJV: obey unrighteousness, indignation
INT: however unrighteousness wrath and

Romans 3:5 N-NFS
GRK: δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν θεοῦ
NAS: But if our unrighteousness demonstrates
KJV: our unrighteousness commend
INT: moreover the unrighteousness of us God's

Romans 9:14 N-NFS
GRK: ἐροῦμεν μὴ ἀδικία παρὰ τῷ
NAS: There is no injustice with God,
KJV: [Is there] unrighteousness with
INT: will we say not injustice with

1 Corinthians 13:6 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ συνχαίρει δὲ
NAS: does not rejoice in unrighteousness, but rejoices
KJV: not in iniquity, but rejoiceth
INT: at unrighteousness rejoices with however

2 Thessalonians 2:12 N-DFS
GRK: εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ
NAS: but took pleasure in wickedness.
KJV: had pleasure in unrighteousness.
INT: having delighted in unrighteousness

1 John 5:17 N-NFS
GRK: πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν
NAS: All unrighteousness is sin,
KJV: All unrighteousness is sin:
INT: Every unrighteousness sin is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page