93. ἀδικία (adikia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 93. ἀδικία (adikia) — 25 Occurrences

Luke 13:27 N-GFS
GRK: πάντες ἐργάται ἀδικίας
NAS: FROM ME, ALL YOU EVILDOERS.'
KJV: all [ye] workers of iniquity.
INT: all [you] workers of unrighteousness

Luke 16:8 N-GFS
GRK: οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως
NAS: praised the unrighteous manager
KJV: commended the unjust steward,
INT: manager unrighteous because shrewdly

Luke 16:9 N-GFS
GRK: μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας ἵνα ὅταν
NAS: of the wealth of unrighteousness, so
KJV: the mammon of unrighteousness; that,
INT: money of unrighteousness that when

Luke 18:6 N-GFS
GRK: κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει
NAS: Hear what the unrighteous judge said;
KJV: Hear what the unjust judge saith.
INT: judge unrighteous says

John 7:18 N-NFS
GRK: ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ
NAS: and there is no unrighteousness in Him.
KJV: and no unrighteousness is in
INT: is and unrighteousness in him

Acts 1:18 N-GFS
GRK: μισθοῦ τῆς ἀδικίας καὶ πρηνὴς
NAS: with the price of his wickedness, and falling
KJV: the reward of iniquity; and
INT: reward of unrighteousness and headlong

Acts 8:23 N-GFS
GRK: καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε
NAS: and in the bondage of iniquity.
KJV: and [in] the bond of iniquity.
INT: and a bond of unrighteousness I see you

Romans 1:18 N-AFS
GRK: ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν
NAS: ungodliness and unrighteousness of men
KJV: and unrighteousness of men,
INT: ungodliness and unrighteousness of men who

Romans 1:18 N-DFS
GRK: ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων
NAS: the truth in unrighteousness,
KJV: the truth in unrighteousness;
INT: truth by unrighteousness suppress

Romans 1:29 N-DFS
GRK: πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ
NAS: with all unrighteousness, wickedness,
KJV: all unrighteousness, fornication,
INT: being filled with all unrighteousness wickedness covetousness

Romans 2:8 N-DFS
GRK: δὲ τῇ ἀδικίᾳ ὀργὴ καὶ
NAS: but obey unrighteousness, wrath
KJV: obey unrighteousness, indignation
INT: however unrighteousness wrath and

Romans 3:5 N-NFS
GRK: δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν θεοῦ
NAS: But if our unrighteousness demonstrates
KJV: our unrighteousness commend
INT: moreover the unrighteousness of us God's

Romans 6:13 N-GFS
GRK: ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ
NAS: [as] instruments of unrighteousness; but present
KJV: [as] instruments of unrighteousness unto sin:
INT: of you instruments of unrighteousness to sin

Romans 9:14 N-NFS
GRK: ἐροῦμεν μὴ ἀδικία παρὰ τῷ
NAS: There is no injustice with God,
KJV: [Is there] unrighteousness with
INT: will we say not injustice with

1 Corinthians 13:6 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ συνχαίρει δὲ
NAS: does not rejoice in unrighteousness, but rejoices
KJV: not in iniquity, but rejoiceth
INT: at unrighteousness rejoices with however

2 Corinthians 12:13 N-AFS
GRK: μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην
NAS: to you? Forgive me this wrong!
KJV: me this wrong.
INT: me the injustice this

2 Thessalonians 2:10 N-GFS
GRK: πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοις
NAS: the deception of wickedness for those
KJV: deceivableness of unrighteousness in
INT: every deceit of unrighteousness them that perish

2 Thessalonians 2:12 N-DFS
GRK: εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ
NAS: but took pleasure in wickedness.
KJV: had pleasure in unrighteousness.
INT: having delighted in unrighteousness

2 Timothy 2:19 N-GFS
GRK: Ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ
NAS: is to abstain from wickedness.
KJV: depart from iniquity.
INT: Let depart from unrighteousness everyone who

Hebrews 8:12 N-DFP
GRK: ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν καὶ
NAS: FOR I WILL BE MERCIFUL TO THEIR INIQUITIES, AND I WILL REMEMBER
KJV: to their unrighteousness, and
INT: I will be to the iniquities of them and

James 3:6 N-GFS
GRK: κόσμος τῆς ἀδικίας ἡ γλῶσσα
NAS: the [very] world of iniquity; the tongue
KJV: a world of iniquity: so
INT: world of unrighteousness the tongue

2 Peter 2:13 N-GFS
GRK: ἀδικούμενοι μισθὸν ἀδικίας ἡδονὴν ἡγούμενοι
NAS: as the wages of doing wrong. They count
KJV: the reward of unrighteousness, [as] they that count
INT: Suffering wrong [the] reward of unrighteousness pleasure esteeming

2 Peter 2:15 N-GFS
GRK: ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν
NAS: loved the wages of unrighteousness;
KJV: loved the wages of unrighteousness;
INT: who [the] reward of unrighteousness loved

1 John 1:9 N-GFS
GRK: ἀπὸ πάσης ἀδικίας
NAS: us from all unrighteousness.
KJV: from all unrighteousness.
INT: from all unrighteousness

1 John 5:17 N-NFS
GRK: πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν
NAS: All unrighteousness is sin,
KJV: All unrighteousness is sin:
INT: Every unrighteousness sin is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page