ἀλλήλοις
Englishman's Concordance
ἀλλήλοις (allēlois) — 13 Occurrences

Mark 9:50 PPro-DMP
GRK: εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις
NAS: and be at peace with one another.
KJV: one with another.
INT: be at peace with one another

Luke 7:32 PPro-DMP
GRK: καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις ἃ λέγει
NAS: and call to one another, and they say,
KJV: calling one to another, and
INT: and calling to each other one saying

John 13:35 PPro-DMP
GRK: ἔχητε ἐν ἀλλήλοις
NAS: you have love for one another.
INT: you have among one another

Acts 19:38 PPro-DMP
GRK: εἰσιν ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις
NAS: are [available]; let them bring charges against one another.
KJV: let them implead one another.
INT: there are let them accuse one another

Romans 1:12 PPro-DMP
GRK: τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν
NAS: with you [while] among you, each of us by the other's faith,
KJV: you by the mutual faith both
INT: the in one another faith of you

Romans 15:5 PPro-DMP
GRK: φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν
NAS: mind with one another according
KJV: likeminded one toward another
INT: to mind with one another according to Christ

Galatians 5:13 PPro-DMP
GRK: ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις
NAS: love serve one another.
KJV: love serve one another.
INT: love serve you one another

Galatians 5:17 PPro-DNP
GRK: ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκειται ἵνα
NAS: are in opposition to one another, so
KJV: are contrary the one to the other: so that
INT: these things indeed to one another are opposed that

Galatians 5:26 PPro-DMP
GRK: ἀλλήλους προκαλούμενοι ἀλλήλοις φθονοῦντες
NAS: one another, envying
KJV: one another, envying one another.
INT: one another provoking one another envying

Ephesians 5:21 PPro-DMP
GRK: ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ
NAS: and be subject to one another in the fear
KJV: Submitting yourselves one to another in
INT: submitting yourselves to one another in [the] fear

James 5:16 PPro-DMP
GRK: ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας
NAS: your sins to one another,
KJV: [your] faults one to another, and
INT: Confess therefore to one another the sins

1 Peter 5:5 PPro-DMP
GRK: Πάντες δὲ ἀλλήλοις τὴν ταπεινοφροσύνην
NAS: yourselves with humility toward one another, for GOD
KJV: [of you] be subject one to another, and be clothed
INT: all moreover one to another the humility

Revelation 11:10 PPro-DMP
GRK: δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις ὅτι οὗτοι
NAS: gifts to one another, because
KJV: gifts one to another; because
INT: gifts will send to one another because these

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page