ἀλλήλους
Englishman's Concordance
ἀλλήλους (allēlous) — 67 Occurrences

Matthew 24:10 PPro-AMP
GRK: πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ
NAS: and will betray one another
KJV: shall betray one another, and
INT: many and one another they will betray and

Matthew 24:10 PPro-AMP
GRK: καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους
NAS: one another and hate
KJV: and shall hate one another.
INT: and will hate one another

Mark 4:41 PPro-AMP
GRK: ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους Τίς ἄρα
NAS: and said to one another, Who
KJV: one to another, What manner of man
INT: said to each other Who then

Mark 8:16 PPro-AMP
GRK: διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους ὅτι ἄρτους
NAS: They [began] to discuss with one another [the fact] that they had
KJV: among themselves, saying,
INT: they reasoned with one another Because bread

Mark 9:34 PPro-AMP
GRK: ἐσιώπων πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν
NAS: they had discussed with one another which
KJV: among themselves, who
INT: they were silent with one another indeed they had been discussing

Mark 15:31 PPro-AMP
GRK: ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν
NAS: [Him] among themselves and saying,
KJV: among themselves with
INT: mocking among one another with the

Luke 2:15 PPro-AMP
GRK: ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ
NAS: [began] saying to one another, Let us go straight
KJV: one to another, Let us now
INT: said to one another Let us go through indeed

Luke 4:36 PPro-AMP
GRK: συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες Τίς
NAS: and they [began] talking with one another saying,
KJV: spake among themselves, saying, What
INT: they spoke to one another saying What

Luke 6:11 PPro-AMP
GRK: διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί ἂν
INT: consulted with one another [as to] what what

Luke 8:25 PPro-AMP
GRK: λέγοντες πρὸς ἀλλήλους Τίς ἄρα
NAS: saying to one another, Who
INT: saying to one another Who then

Luke 12:1 PPro-AMP
GRK: ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους ἤρξατο λέγειν
NAS: that they were stepping on one another, He began
KJV: they trode one upon another, he began
INT: so as to trample upon one another he began to say

Luke 20:14 PPro-AMP
GRK: διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες Οὗτός
NAS: him, they reasoned with one another, saying,
INT: reasoned among themselves saying This

Luke 24:14 PPro-AMP
GRK: ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων
NAS: And they were talking with each other about
INT: were talking with one another about all

Luke 24:17 PPro-AMP
GRK: ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες καὶ
NAS: that you are exchanging with one another as you are walking?
KJV: one to another, as ye walk,
INT: you exchange with one another as you walk and

Luke 24:32 PPro-AMP
GRK: εἶπαν πρὸς ἀλλήλους Οὐχὶ ἡ
NAS: They said to one another, Were not our hearts
INT: they said to one another Not the

John 4:33 PPro-AMP
GRK: μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους Μή τις
NAS: were saying to one another, No
INT: disciples to one another not Anyone

John 6:52 PPro-AMP
GRK: οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: [began] to argue with one another, saying,
KJV: strove among themselves, saying, How
INT: therefore with one another the Jews

John 13:22 PPro-AMP
GRK: ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ
NAS: [began] looking at one another, at a loss
INT: Looked upon one another the disciples

John 13:34 PPro-AMP
GRK: ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα
NAS: to you, that you love one another,
KJV: ye love one another; as
INT: that you should love one another as I loved

John 13:34 PPro-AMP
GRK: ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
NAS: one another, even
KJV: also love one another.
INT: you should love one another

John 15:12 PPro-AMP
GRK: ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα
NAS: that you love one another, just
KJV: ye love one another, as
INT: that you love one another as I loved

John 15:17 PPro-AMP
GRK: ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
NAS: you, that you love one another.
KJV: that ye love one another.
INT: that you love one another

John 16:17 PPro-AMP
GRK: αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους Τί ἐστιν
NAS: said to one another, What
KJV: disciples among themselves, What is
INT: of him to one another What is

John 19:24 PPro-AMP
GRK: οὖν πρὸς ἀλλήλους Μὴ σχίσωμεν
NAS: they said to one another, Let us not tear
KJV: therefore among themselves, Let us not
INT: therefore to one another not let us tear up

Acts 4:15 PPro-AMP
GRK: συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους
NAS: they [began] to confer with one another,
KJV: they conferred among themselves,
INT: they conferred with one another

Acts 7:26 PPro-AMP
GRK: τί ἀδικεῖτε ἀλλήλους
NAS: why do you injure one another?'
KJV: why do ye wrong one to another?
INT: why wrong you one another

Acts 21:6 PPro-AMP
GRK: ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους καὶ ἀνέβημεν
KJV: when we had taken our leave one of another, we took
INT: having said farewell to one another then we went up

Acts 26:31 PPro-AMP
GRK: ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι
NAS: they [began] talking to one another, saying,
KJV: between themselves, saying,
INT: they spoke to one another saying

Acts 28:4 PPro-AMP
GRK: αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον Πάντως
NAS: they [began] saying to one another, Undoubtedly
KJV: among themselves, No doubt
INT: of him to one another they said By all means

Acts 28:25 PPro-AMP
GRK: ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο εἰπόντος
NAS: And when they did not agree with one another, they [began] leaving
KJV: among themselves, they departed,
INT: being with one another they departed having spoken

Romans 1:27 PPro-AMP
GRK: αὐτῶν εἰς ἀλλήλους ἄρσενες ἐν
NAS: toward one another, men with men
INT: of them toward one another males with

Romans 12:10 PPro-AMP
GRK: φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι τῇ
NAS: [Be] devoted to one another
KJV: in honour preferring one another;
INT: brotherly love toward one another kindly affectioned in [giving]

Romans 12:10 PPro-AMP
GRK: τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι
NAS: to one another in brotherly love;
INT: in [giving] honor one another going before

Romans 12:16 PPro-AMP
GRK: αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες μὴ
NAS: toward one another; do not be haughty
INT: same thing toward one another minding not

Romans 13:8 PPro-AMP
GRK: μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾷν ὁ
NAS: to love one another; for he who loves
KJV: to love one another: for
INT: not one another to love he who

Romans 14:13 PPro-AMP
GRK: Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν ἀλλὰ
NAS: let us not judge one another anymore,
KJV: judge one another any more:
INT: No longer therefore one another should we judge but

Romans 14:19 PPro-AMP
GRK: τῆς εἰς ἀλλήλους
NAS: and the building up of one another.
KJV: one may edify another.
INT: among each other

Romans 15:7 PPro-AMP
GRK: Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους καθὼς καὶ
NAS: accept one another, just
KJV: receive ye one another, as
INT: Therefore receive you one another as also

Romans 15:14 PPro-AMP
GRK: δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν
NAS: also to admonish one another.
KJV: also to admonish one another.
INT: being able also one another to admonish

Romans 16:16 PPro-AMP
GRK: Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι
NAS: Greet one another with a holy kiss.
KJV: Salute one another with an holy
INT: greet one another with a kiss

1 Corinthians 7:5 PPro-AMP
GRK: μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους εἰ μήτι
NAS: depriving one another, except
KJV: not one the other, except
INT: Not deprive one another if not

1 Corinthians 11:33 PPro-AMP
GRK: τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε
NAS: to eat, wait for one another.
KJV: eat, tarry one for another.
INT: to eat one another wait for

1 Corinthians 16:20 PPro-AMP
GRK: πάντες Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι
NAS: you. Greet one another with a holy
KJV: you. Greet ye one another with an holy
INT: all greet you one another with a kiss

2 Corinthians 13:12 PPro-AMP
GRK: Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ
NAS: Greet one another with a holy kiss.
KJV: Greet one another with an holy
INT: greet one another with a holy

Galatians 5:15 PPro-AMP
GRK: εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ
NAS: and devour one another,
KJV: devour one another, take heed
INT: if moreover one another you bite and

Galatians 5:26 PPro-AMP
GRK: γινώμεθα κενόδοξοι ἀλλήλους προκαλούμενοι ἀλλήλοις
NAS: challenging one another,
KJV: provoking one another, envying
INT: we should become boastful one another provoking one another

Ephesians 4:32 PPro-AMP
GRK: δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί εὔσπλαγχνοι
NAS: Be kind to one another, tender-hearted,
INT: moreover to one another kind tender-hearted

Philippians 2:3 PPro-AMP
GRK: τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας
NAS: regard one another as more important
KJV: esteem other better than
INT: in humility one another esteeming above

Colossians 3:9 PPro-AMP
GRK: ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους ἀπεκδυσάμενοι τὸν
NAS: Do not lie to one another, since you laid aside
INT: Do lie to one another having put off the

1 Thessalonians 3:12 PPro-AMP
GRK: ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς
NAS: in love for one another, and for all people,
KJV: one toward another, and toward
INT: in love toward one another and toward

1 Thessalonians 4:9 PPro-AMP
GRK: τὸ ἀγαπᾷν ἀλλήλους
NAS: are taught by God to love one another;
KJV: to love one another.
INT: to love one another

1 Thessalonians 4:18 PPro-AMP
GRK: Ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς
NAS: comfort one another with these
KJV: comfort one another with
INT: So encourage one another with the

1 Thessalonians 5:11 PPro-AMP
GRK: Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε
NAS: encourage one another and build
KJV: comfort yourselves together, and
INT: Therefore encourage one another and build up

1 Thessalonians 5:15 PPro-AMP
GRK: καὶ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς
NAS: that which is good for one another and for all people.
KJV: both among yourselves, and to
INT: and toward one another and toward

2 Thessalonians 1:3 PPro-AMP
GRK: ὑμῶν εἰς ἀλλήλους
NAS: of you toward one another grows [ever] greater;
KJV: all toward each other aboundeth;
INT: you to one another

Titus 3:3 PPro-AMP
GRK: στυγητοί μισοῦντες ἀλλήλους
NAS: hateful, hating one another.
KJV: hateful, [and] hating one another.
INT: hateful hating one another

Hebrews 10:24 PPro-AMP
GRK: καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν
NAS: how to stimulate one another to love
KJV: let us consider one another to
INT: and we should consider one another for stirring up

1 Peter 1:22 PPro-AMP
GRK: καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς
NAS: love one another from the heart,
KJV: [see that ye] love one another with
INT: [a] pure heart one another love you fervently

1 Peter 4:9 PPro-AMP
GRK: φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμοῦ
NAS: Be hospitable to one another without
INT: hospitable to one another without murmurings

1 Peter 5:14 PPro-AMP
GRK: Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι
NAS: Greet one another with a kiss of love.
KJV: Greet ye one another with a kiss
INT: greet one another with a kiss

1 John 3:11 PPro-AMP
GRK: ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους
NAS: that we should love one another;
KJV: that we should love one another.
INT: that we should love one another

1 John 3:23 PPro-AMP
GRK: καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους καθὼς ἔδωκεν
NAS: and love one another, just
KJV: and love one another, as he gave
INT: and should love one another even as he gave

1 John 4:7 PPro-AMP
GRK: Ἀγαπητοί ἀγαπῶμεν ἀλλήλους ὅτι ἡ
NAS: let us love one another, for love
KJV: let us love one another: for
INT: Beloved we should love one another because

1 John 4:11 PPro-AMP
GRK: ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾷν
NAS: ought to love one another.
KJV: also to love one another.
INT: we ought one another to love

1 John 4:12 PPro-AMP
GRK: ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους ὁ θεὸς
NAS: if we love one another, God abides
KJV: If we love one another, God dwelleth
INT: if we should love one another God

2 John 1:5 PPro-AMP
GRK: ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους
NAS: that we love one another.
KJV: that we love one another.
INT: that we should love one another

Revelation 6:4 PPro-AMP
GRK: καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν καὶ
NAS: and that [men] would slay one another; and a great
KJV: they should kill one another: and
INT: and that one another they should slay and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page