ἀμπελῶνος
Englishman's Concordance
ἀμπελῶνος (ampelōnos) — 10 Occurrences

Matthew 20:8 N-GMS
GRK: κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ
NAS: the owner of the vineyard said
KJV: the lord of the vineyard saith
INT: master of the vineyard to foreman

Matthew 21:39 N-GMS
GRK: ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν
NAS: him, and threw him out of the vineyard and killed
KJV: [him] out of the vineyard, and
INT: out of the vineyard and killed [him]

Matthew 21:40 N-GMS
GRK: κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τί ποιήσει
NAS: the owner of the vineyard comes,
KJV: therefore of the vineyard cometh,
INT: master of the vineyard what will he do

Mark 12:2 N-GMS
GRK: καρπῶν τοῦ ἀμπελῶνος
NAS: [some] of the produce of the vineyard from the vine-growers.
KJV: of the fruit of the vineyard.
INT: fruit of the vineyard

Mark 12:8 N-GMS
GRK: ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος
NAS: him and threw him out of the vineyard.
KJV: cast [him] out of the vineyard.
INT: outside the vineyard

Mark 12:9 N-GMS
GRK: κύριος τοῦ ἀμπελῶνος ἐλεύσεται καὶ
NAS: will the owner of the vineyard do?
KJV: the lord of the vineyard do?
INT: master of the vineyard He will come and

Luke 20:10 N-GMS
GRK: καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ
NAS: him [some] of the produce of the vineyard; but the vine-growers
KJV: the fruit of the vineyard: but
INT: fruit of the vineyard they might give to him

Luke 20:13 N-GMS
GRK: κύριος τοῦ ἀμπελῶνος Τί ποιήσω
NAS: The owner of the vineyard said, 'What
KJV: the lord of the vineyard, What
INT: master of the vineyard What shall I do

Luke 20:15 N-GMS
GRK: ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν τί
NAS: they threw him out of the vineyard and killed
KJV: out of the vineyard, and killed
INT: outside the vineyard they killed [him] What

Luke 20:15 N-GMS
GRK: κύριος τοῦ ἀμπελῶνος
NAS: will the owner of the vineyard do
KJV: the lord of the vineyard do
INT: master of the vineyard

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page