ἀμπελῶνα
Englishman's Concordance
ἀμπελῶνα (ampelōna) — 11 Occurrences

Matthew 20:1 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ
NAS: to hire laborers for his vineyard.
KJV: into his vineyard.
INT: for the vineyard of him

Matthew 20:2 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ
NAS: he sent them into his vineyard.
KJV: into his vineyard.
INT: into the vineyard of him

Matthew 20:4 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ἀμπελῶνα καὶ ὃ
NAS: go into the vineyard, and whatever
KJV: also into the vineyard, and whatsoever
INT: into the vineyard and whatever

Matthew 20:7 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ἀμπελῶνα καὶ ὁ
NAS: to them, 'You go into the vineyard too.'
KJV: also into the vineyard; and whatsoever
INT: into the vineyard and what

Matthew 21:33 N-AMS
GRK: ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν
NAS: who PLANTED A VINEYARD AND PUT A WALL
KJV: which planted a vineyard, and hedged
INT: who planted a vineyard and a fence

Matthew 21:41 N-AMS
GRK: καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις
NAS: and will rent out the vineyard to other
KJV: will let out [his] vineyard unto other
INT: and the vineyard he will rent out to other

Mark 12:1 N-AMS
GRK: παραβολαῖς λαλεῖν Ἀμπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν
NAS: PLANTED A VINEYARD AND PUT
KJV: planted a vineyard, and
INT: parables to say A vineyard a man planted

Mark 12:9 N-AMS
GRK: δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις
NAS: and will give the vineyard to others.
KJV: will give the vineyard unto others.
INT: will give the vineyard to others

Luke 20:9 N-AMS
GRK: τις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ ἐξέδετο
NAS: planted a vineyard and rented
KJV: man planted a vineyard, and let
INT: certain planted a vineyard and rented

Luke 20:16 N-AMS
GRK: δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις ἀκούσαντες
NAS: and will give the vineyard to others.
KJV: shall give the vineyard to others.
INT: will give the vineyard to others having heard [it]

1 Corinthians 9:7 N-AMS
GRK: τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ τὸν
NAS: plants a vineyard and does not eat
KJV: who planteth a vineyard, and eateth
INT: who plants a vineyard and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page