ἀναλαβόντες
Englishman's Concordance
ἀναλαβόντες (analabontes) — 3 Occurrences

Acts 20:14 V-APA-NMP
GRK: τὴν Ἄσσον ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν
NAS: us at Assos, we took him on board and came
KJV: we took him in, and came to
INT: Assos having taken in him we came

Acts 23:31 V-APA-NMP
GRK: διατεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον
NAS: with their orders, took Paul
KJV: them, took Paul,
INT: orders given to them having taken Paul

Ephesians 6:16 V-APA-NMP
GRK: ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν
NAS: in addition to all, taking up the shield
KJV: Above all, taking the shield of faith,
INT: besides all having taken up the shield

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page