ἀνακρίνοντες
Englishman's Concordance
ἀνακρίνοντες (anakrinontes) — 3 Occurrences

Acts 17:11 V-PPA-NMP
GRK: καθ' ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς
NAS: eagerness, examining the Scriptures
KJV: readiness of mind, and searched the scriptures
INT: every day examining the Scriptures

1 Corinthians 10:25 V-PPA-NMP
GRK: ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν
NAS: without asking questions for conscience'
KJV: asking no question for conscience
INT: eat nothing inquiring on account of

1 Corinthians 10:27 V-PPA-NMP
GRK: ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν
NAS: you without asking questions for conscience'
KJV: asking no question for conscience
INT: eat nothing inquiring on account of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page