Ἁνανίας
Englishman's Concordance
Ἁνανίας (Hananias) — 8 Occurrences

Acts 5:1 N-NMS
GRK: δέ τις Ἁνανίας ὀνόματι σὺν
NAS: named Ananias, with his wife
KJV: man named Ananias, with Sapphira
INT: moreover a certain Ananias by name with

Acts 5:5 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἁνανίας τοὺς λόγους
NAS: words, Ananias fell down
KJV: And Ananias hearing these
INT: moreover Ananias the words

Acts 9:10 N-NMS
GRK: Δαμασκῷ ὀνόματι Ἁνανίας καὶ εἶπεν
NAS: named Ananias; and the Lord
KJV: Damascus, named Ananias; and to
INT: Damascus by name Ananias And said

Acts 9:13 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη δὲ Ἁνανίας Κύριε ἤκουσα
NAS: But Ananias answered, Lord,
KJV: Then Ananias answered, Lord,
INT: Answered Then Ananias Lord I have heard

Acts 9:17 N-NMS
GRK: Ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν
NAS: So Ananias departed and entered
KJV: And Ananias went his way, and
INT: went away moreover Ananias and entered

Acts 22:12 N-NMS
GRK: Ἁνανίας δέ τις
NAS: A certain Ananias, a man
KJV: And one Ananias, a devout man
INT: Ananias moreover certain

Acts 23:2 N-NMS
GRK: δὲ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας ἐπέταξεν τοῖς
NAS: The high priest Ananias commanded
KJV: the high priest Ananias commanded
INT: and [the] high priest Ananias commanded those

Acts 24:1 N-NMS
GRK: ὁ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας μετὰ πρεσβυτέρων
NAS: the high priest Ananias came down
KJV: days Ananias the high priest
INT: the high priest Ananias with elders

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page