ἀνάπαυσιν
Englishman's Concordance
ἀνάπαυσιν (anapausin) — 5 Occurrences

Matthew 11:29 N-AFS
GRK: καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς
NAS: and YOU WILL FIND REST FOR YOUR SOULS.
KJV: ye shall find rest unto your
INT: and you will find rest [for] the souls

Matthew 12:43 N-AFS
GRK: τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν καὶ οὐχ
NAS: seeking rest, and does not find
KJV: places, seeking rest, and findeth
INT: places seeking rest and none

Luke 11:24 N-AFS
GRK: τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν καὶ μὴ
NAS: seeking rest, and not finding
KJV: places, seeking rest; and finding
INT: places seeking rest and not

Revelation 4:8 N-AFS
GRK: ὀφθαλμῶν καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν
NAS: and night they do not cease to say,
KJV: within: and they rest not day
INT: of eyes and cessation not they have

Revelation 14:11 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ
NAS: they have no rest day and night,
KJV: they have no rest day nor
INT: not they have respite day and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page