ἀναστάντες
Englishman's Concordance
ἀναστάντες (anastantes) — 6 Occurrences

Mark 14:57 V-APA-NMP
GRK: καί τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ'
NAS: Some stood up and [began] to give false testimony
KJV: And there arose certain,
INT: And some having risen up bore false testimony against

Luke 4:29 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν
NAS: and they got up and drove
KJV: And rose up, and thrust him
INT: and having risen up they cast him

Luke 22:46 V-APA-NMP
GRK: Τί καθεύδετε ἀναστάντες προσεύχεσθε ἵνα
NAS: are you sleeping? Get up and pray
KJV: Why sleep ye? rise and pray, lest
INT: Why sleep you Having risen up pray that

Luke 24:33 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ
NAS: And they got up that very hour
KJV: And they rose up the same hour,
INT: And having risen up [that] same

Acts 5:6 V-APA-NMP
GRK: ἀναστάντες δὲ οἱ
NAS: The young men got up and covered
KJV: And the young men arose, wound him
INT: having arisen moreover the

Acts 23:9 V-APA-NMP
GRK: μεγάλη καὶ ἀναστάντες τινὲς τῶν
NAS: party stood up and [began] to argue heatedly,
KJV: part arose, and strove,
INT: great and having risen up some the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page