450. ἀνίστημι (anistémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 450. ἀνίστημι (anistémi) — 108 Occurrences

Matthew 9:9 V-APA-NMS
GRK: μοι καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ
NAS: to him, Follow Me! And he got up and followed
KJV: me. And he arose, and followed him.
INT: me And having arisen he followed him

Matthew 12:41 V-FIM-3P
GRK: ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ
NAS: of Nineveh will stand up with this
KJV: of Nineveh shall rise in
INT: the men of nineveh will stand up in the

Matthew 22:24 V-FIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ
NAS: HIS WIFE, AND RAISE UP CHILDREN
KJV: wife, and raise up seed unto his
INT: of him and will raise up children for the

Matthew 26:62 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς
NAS: The high priest stood up and said
KJV: the high priest arose, and said
INT: And having stood up the high priest

Mark 1:35 V-APA-NMS
GRK: ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ
NAS: dark, Jesus got up, left [the house], and went away
KJV: in the morning, rising up a great while
INT: in night still much having risen up he went out and

Mark 2:14 V-APA-NMS
GRK: μοι καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ
NAS: to him, Follow Me! And he got up and followed
KJV: me. And he arose and followed him.
INT: me And having arisen he followed him

Mark 3:26 V-AIA-3S
GRK: ὁ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ' ἑαυτὸν
NAS: If Satan has risen up against himself
KJV: if Satan rise up against himself,
INT: Satan has risen up against himself

Mark 5:42 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον
NAS: the girl got up and [began] to walk,
KJV: the damsel arose, and
INT: And immediately arose the girl

Mark 7:24 V-APA-NMS
GRK: Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς
NAS: Jesus got up and went away from there
KJV: from thence he arose, and went
INT: From there also having risen up he went away into

Mark 8:31 V-ANA
GRK: τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι
NAS: three days rise again.
KJV: three days rise again.
INT: three days to rise [again]

Mark 9:9 V-ASA-3S
GRK: ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ
NAS: the Son of Man rose from the dead.
KJV: of man were risen from
INT: from among [the] dead be risen

Mark 9:10 V-ANA
GRK: ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι
NAS: what rising from the dead
KJV: what the rising from
INT: from among [the] dead rising

Mark 9:27 V-AIA-3S
GRK: αὐτόν καὶ ἀνέστη
NAS: and raised him; and he got up.
KJV: up; and he arose.
INT: him and he arose

Mark 9:31 V-FIM-3S
GRK: τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται
NAS: Him; and when He has been killed, He will rise three
KJV: after that he is killed, he shall rise the third
INT: third day he will arise

Mark 10:1 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς
NAS: Getting up, He went from there
KJV: And he arose from thence, and cometh
INT: And from there having risen up he comes into

Mark 10:34 V-FIM-3S
GRK: τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται
NAS: days later He will rise again.
KJV: the third day he shall rise again.
INT: third day he will rise again

Mark 12:23 V-ASA-3P
GRK: ἀναστάσει ὅταν ἀναστῶσιν τίνος αὐτῶν
INT: resurrection when they rise of which of them

Mark 12:25 V-ASA-3P
GRK: ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν οὔτε γαμοῦσιν
NAS: For when they rise from the dead,
KJV: when they shall rise from
INT: from among [the] dead they rise neither do they marry

Mark 14:57 V-APA-NMP
GRK: καί τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ'
NAS: Some stood up and [began] to give FALSE testimony
KJV: And there arose certain,
INT: And some having risen up bore false testimony against

Mark 14:60 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς
NAS: The high priest stood up [and came] forward
KJV: the high priest stood up in
INT: And having stood up the high priest

Mark 16:9 V-APA-NMS
GRK: Ἀναστὰς δὲ πρωὶ
NAS: [Now after He had risen early
KJV: Now when [Jesus] was risen early
INT: having risen moreover early [the]

Luke 1:39 V-APA-NFS
GRK: Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ
NAS: time Mary arose and went in a hurry
KJV: And Mary arose in those
INT: having risen up moreover Mary

Luke 4:16 V-AIA-3S
GRK: συναγωγήν καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι
NAS: on the Sabbath, and stood up to read.
KJV: day, and stood up for to read.
INT: synagogue and stood up to read

Luke 4:29 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν
NAS: and they got up and drove
KJV: And rose up, and thrust him
INT: and having risen up they cast him

Luke 4:38 V-APA-NMS
GRK: Ἀναστὰς δὲ ἀπὸ
NAS: Then He got up and [left] the synagogue,
KJV: And he arose out of the synagogue,
INT: having risen up moreover out of

Luke 4:39 V-APA-NFS
GRK: παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς
NAS: her; and she immediately got up and waited
KJV: and immediately she arose and
INT: immediately moreover having arisen she served them

Luke 5:25 V-APA-NMS
GRK: καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν
NAS: Immediately he got up before
KJV: immediately he rose up before
INT: And immediately having stood up before them

Luke 5:28 V-APA-NMS
GRK: καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ
NAS: behind, and got up and [began] to follow
KJV: all, rose up, and followed
INT: having left all having arisen he followed him

Luke 6:8 V-APA-NMS
GRK: μέσον καὶ ἀναστὰς ἔστη
NAS: forward! And he got up and came
KJV: And he arose and stood forth.
INT: midst And he having risen up stood

Luke 8:55 V-AIA-3S
GRK: αὐτῆς καὶ ἀνέστη παραχρῆμα καὶ
NAS: returned, and she got up immediately;
KJV: and she arose straightway:
INT: of her and she arose immediately and

Luke 9:8 V-AIA-3S
GRK: τῶν ἀρχαίων ἀνέστη
NAS: of old had risen again.
KJV: of the old prophets was risen again.
INT: of the ancients had arisen

Luke 9:19 V-AIA-3S
GRK: τῶν ἀρχαίων ἀνέστη
NAS: of old has risen again.
KJV: of the old prophets is risen again.
INT: of the ancients has arisen

Luke 10:25 V-AIA-3S
GRK: νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν
NAS: And a lawyer stood up and put Him to the test,
KJV: a certain lawyer stood up, and tempted
INT: a lawyer certain stood up testing him

Luke 11:7 V-APA-NMS
GRK: οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι
NAS: I cannot get up and give
KJV: bed; I cannot rise and give thee.
INT: not I am able having risen up to give to you

Luke 11:8 V-APA-NMS
GRK: δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ
NAS: though he will not get up and give
KJV: importunity he will rise and give
INT: he will give to him having risen up because of

Luke 11:32 V-FIM-3P
GRK: ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ
NAS: of Nineveh will stand up with this
KJV: of Nineve shall rise up in
INT: Men of Nineveh will stand up in the

Luke 15:18 V-APA-NMS
GRK: ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς
NAS: I will get up and go to my father,
KJV: I will arise and go to
INT: Having risen up I will go to

Luke 15:20 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς
NAS: So he got up and came to his father.
KJV: And he arose, and came to
INT: And having risen up he went to

Luke 16:31 V-ASA-3S
GRK: ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται
NAS: if someone rises from the dead.'
KJV: though one rose from the dead.
INT: from [the] dead should rise will they be persuaded

Luke 17:19 V-APA-NMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἀναστὰς πορεύου ἡ
NAS: And He said to him, Stand up and go;
KJV: unto him, Arise, go thy way:
INT: he said to him Having risen up go forth the

Luke 18:33 V-FIM-3S
GRK: τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται
NAS: day He will rise again.
KJV: the third day he shall rise again.
INT: third he will rise again

Luke 22:45 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς
NAS: When He rose from prayer, He came
KJV: And when he rose up from prayer,
INT: And having risen up from the

Luke 22:46 V-APA-NMP
GRK: Τί καθεύδετε ἀναστάντες προσεύχεσθε ἵνα
NAS: are you sleeping? Get up and pray
KJV: Why sleep ye? rise and pray, lest
INT: Why sleep you Having risen up pray that

Luke 23:1 V-APA-NNS
GRK: Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ
NAS: body of them got up and brought
KJV: multitude of them arose, and led him
INT: And having risen up all the

Luke 24:7 V-ANA
GRK: τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι
NAS: and the third day rise again.
KJV: the third day rise again.
INT: third day to arise

Luke 24:12 V-APA-NMS
GRK: δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ
NAS: But Peter got up and ran to the tomb;
KJV: Then arose Peter, and ran
INT: but Peter having risen up ran to

Luke 24:33 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ
NAS: And they got up that very hour
KJV: And they rose up the same hour,
INT: And having risen up [that] same

Luke 24:46 V-ANA
GRK: χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν
NAS: would suffer and rise again from the dead
KJV: to suffer, and to rise from the dead
INT: Christ and to rise from among [the] dead

John 6:39 V-FIA-1S
GRK: αὐτοῦ ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ ἐν
NAS: nothing, but raise it up on the last
KJV: should raise it up again at the last
INT: it but should raise up it at

John 6:40 V-FIA-1S
GRK: αἰώνιον καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ
NAS: and I Myself will raise him up on the last
KJV: will raise him up at the last day.
INT: eternal and will raise up him I

John 6:44 V-FIA-1S
GRK: αὐτόν κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν
NAS: Me draws him; and I will raise him up on the last
KJV: will raise him up at the last day.
INT: him and I I will raise up him at

John 6:54 V-FIA-1S
GRK: αἰώνιον κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ
NAS: life, and I will raise him up on the last
KJV: will raise him up at the last day.
INT: eternal and I I will raise up him in the

John 11:23 V-FIM-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός
NAS: to her, Your brother will rise again.
KJV: Thy brother shall rise again.
INT: Jesus Will rise again the brother

John 11:24 V-FIM-3S
GRK: Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ
NAS: to Him, I know that he will rise again in the resurrection
KJV: that he shall rise again in
INT: I know that he will rise again in the

John 11:31 V-AIA-3S
GRK: ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν
NAS: that Mary got up quickly
KJV: Mary, that she rose up hastily and
INT: that quickly she rose up and went out

John 20:9 V-ANA
GRK: ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι
NAS: that He must rise again from the dead.
KJV: he must rise again from the dead.
INT: from among [the] dead to rise

Acts 1:15 V-APA-NMS
GRK: ΗΜΕΡΑΙΣ ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν
NAS: Peter stood up in the midst
KJV: days Peter stood up in the midst
INT: days this having stood up Peter in

Acts 2:24 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἀνέστησεν λύσας τὰς
NAS: But God raised Him up again, putting an end
KJV: God hath raised up, having loosed
INT: God raised up having loosed the

Acts 2:32 V-AIA-3S
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ θεός
NAS: God raised up again, to which
KJV: hath God raised up, whereof we
INT: Jesus raised up God

Acts 3:22 V-FIA-3S
GRK: Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος ὁ
NAS: GOD WILL RAISE UP FOR YOU A PROPHET
KJV: your God raise up unto you of
INT: A prophet to you will raise up [the] Lord

Acts 3:26 V-APA-NMS
GRK: ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας ὁ θεὸς
NAS: God raised up His Servant
KJV: first God, having raised up his Son
INT: To you first having raised up God

Acts 5:6 V-APA-NMP
GRK: ἀναστάντες δὲ οἱ
NAS: The young men got up and covered
KJV: And the young men arose, wound him
INT: having arisen moreover the

Acts 5:17 V-APA-NMS
GRK: Ἀναστὰς δὲ ὁ
NAS: But the high priest rose up, along
KJV: the high priest rose up, and
INT: having risen up moreover the

Acts 5:34 V-APA-NMS
GRK: Ἀναστὰς δέ τις
NAS: the people, stood up in the Council
KJV: Then stood there up one in
INT: Having risen up however a certain [man]

Acts 5:36 V-AIA-3S
GRK: τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς λέγων
NAS: Theudas rose up, claiming
KJV: these days rose up Theudas, boasting
INT: days rose up Theudas affirming

Acts 5:37 V-AIA-3S
GRK: μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ὁ
NAS: of Galilee rose up in the days
KJV: this man rose up Judas
INT: After this one rose up Judas the

Acts 6:9 V-AIA-3P
GRK: Ἀνέστησαν δέ τινες
NAS: and Asia, rose up and argued
KJV: Then there arose certain of
INT: arose however certain

Acts 7:18 V-AIA-3S
GRK: ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος
NAS: until THERE AROSE ANOTHER KING
KJV: another king arose, which knew
INT: until that arose king another

Acts 7:37 V-FIA-3S
GRK: Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει ὁ θεὸς
NAS: GOD WILL RAISE UP FOR YOU A PROPHET
KJV: your God raise up unto you of
INT: A prophet to you will raise up God

Acts 8:26 V-AMA-2S
GRK: Φίλιππον λέγων Ἀνάστηθι καὶ πορεύου
NAS: to Philip saying, Get up and go south
KJV: Philip, saying, Arise, and go
INT: Philip saying Rise up and go

Acts 8:27 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη καὶ
NAS: So he got up and went;
KJV: And he arose and went: and,
INT: And having risen up he went And

Acts 9:6 V-AMA-2S
GRK: ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε
NAS: but get up and enter the city,
KJV: [said] unto him, Arise, and go
INT: but Rise up and enter

Acts 9:11 V-AMA-2S
GRK: πρὸς αὐτόν ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ
NAS: And the Lord [said] to him, Get up and go
KJV: [said] unto him, Arise, and go into
INT: to him [said] Having risen up go into

Acts 9:18 V-APA-NMS
GRK: τε καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη
NAS: and he regained his sight, and he got up and was baptized;
KJV: and arose, and
INT: also and having risen up was baptized

Acts 9:34 V-AMA-2S
GRK: Ἰησοῦς Χριστός ἀνάστηθι καὶ στρῶσον
NAS: heals you; get up and make your bed.
KJV: thee whole: arise, and make
INT: Jesus Christ rise up and make the bed

Acts 9:34 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐθέως ἀνέστη
NAS: Immediately he got up.
KJV: bed. And he arose immediately.
INT: And immediately he rose up

Acts 9:39 V-APA-NMS
GRK: ἀναστὰς δὲ Πέτρος
NAS: Peter arose and went
KJV: Then Peter arose and went with them.
INT: Having risen up moreover Peter

Acts 9:40 V-AMA-2S
GRK: εἶπεν Ταβιθά ἀνάστηθι ἡ δὲ
NAS: Tabitha, arise. And she opened
KJV: said, Tabitha, arise. And she opened
INT: he said Tabitha Arise and

Acts 9:41 V-AIA-3S
GRK: αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν φωνήσας
NAS: her his hand and raised her up; and calling
KJV: her up, and
INT: her [his] hand he raised up her having called

Acts 10:13 V-APA-NMS
GRK: πρὸς αὐτόν Ἀναστάς Πέτρε θῦσον
NAS: came to him, Get up, Peter,
KJV: to him, Rise, Peter; kill,
INT: to him Having risen up Peter kill

Acts 10:20 V-APA-NMS
GRK: ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ
NAS: But get up, go downstairs
KJV: Arise therefore, and get thee down,
INT: but having risen go down and

Acts 10:23 V-APA-NMS
GRK: δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν
NAS: And on the next day he got up and went away
INT: moreover next day having risen up went forth with

Acts 10:26 V-AMA-2S
GRK: αὐτὸν λέγων Ἀνάστηθι καὶ ἐγὼ
NAS: him up, saying, Stand up; I too
KJV: up, saying, Stand up; I myself
INT: him saying Rise up also I

Acts 10:41 V-ANA
GRK: μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ
NAS: with Him after He arose from the dead.
KJV: after he rose from the dead.
INT: after had risen him from among

Acts 11:7 V-APA-NMS
GRK: λεγούσης μοι Ἀναστάς Πέτρε θῦσον
NAS: saying to me, 'Get up, Peter;
KJV: saying unto me, Arise, Peter; slay
INT: saying to me Having risen up Peter kill

Acts 11:28 V-APA-NMS
GRK: ἀναστὰς δὲ εἷς
NAS: Agabus stood up and [began] to indicate
KJV: And there stood up one of
INT: having risen up moreover one

Acts 12:7 V-AMA-2S
GRK: αὐτὸν λέγων Ἀνάστα ἐν τάχει
NAS: him up, saying, Get up quickly.
KJV: up, saying, Arise up quickly. And
INT: him saying Rise up in haste

Acts 13:16 V-APA-NMS
GRK: ἀναστὰς δὲ Παῦλος
NAS: Paul stood up, and motioning
KJV: Then Paul stood up, and beckoning
INT: having risen up moreover Paul

Acts 13:33 V-APA-NMS
GRK: αὐτῶν ἡμῖν ἀναστήσας Ἰησοῦν ὡς
NAS: [promise] to our children in that He raised up Jesus,
KJV: Jesus again; as
INT: of them to us having raised up Jesus as

Acts 13:34 V-AIA-3S
GRK: ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ
NAS: [As for the fact] that He raised Him up from the dead,
KJV: he raised him up from the dead,
INT: that moreover he raised him from among

Acts 14:10 V-AMA-2S
GRK: μεγάλῃ φωνῇ Ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς
NAS: voice, Stand upright
KJV: with a loud voice, Stand upright on
INT: with a loud voice Stand up on the

Acts 14:20 V-APA-NMS
GRK: μαθητῶν αὐτὸν ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς
NAS: stood around him, he got up and entered
KJV: him, he rose up, and came
INT: disciples him having risen up he entered into

Acts 15:7 V-APA-NMS
GRK: ζητήσεως γενομένης ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν
NAS: Peter stood up and said
KJV: Peter rose up, and said
INT: discussion having taken place having risen up Peter said

Acts 17:3 V-ANA
GRK: παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν
NAS: to suffer and rise again from the dead,
KJV: and risen again from
INT: to have suffered and to have risen from among [the] dead

Acts 17:31 V-APA-NMS
GRK: παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ
NAS: to all men by raising Him from the dead.
KJV: unto all [men], in that he hath raised him
INT: having given to all [in] having raised him from among

Acts 20:30 V-FIM-3P
GRK: ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες
NAS: men will arise, speaking
KJV: men arise, speaking
INT: your selves will rise up men speaking

Acts 22:10 V-APA-NMS
GRK: πρός με Ἀναστὰς πορεύου εἰς
NAS: said to me, 'Get up and go
KJV: unto me, Arise, and go into
INT: to me Having risen up go to

Acts 22:16 V-APA-NMS
GRK: τί μέλλεις ἀναστὰς βάπτισαι καὶ
NAS: do you delay? Get up and be baptized,
KJV: tarriest thou? arise, and be baptized,
INT: why delay you Having arisen be baptized and

Acts 23:9 V-APA-NMP
GRK: μεγάλη καὶ ἀναστάντες τινὲς τῶν
NAS: party stood up and [began] to argue heatedly,
KJV: part arose, and strove,
INT: great and having risen up some the

Acts 26:16 V-AMA-2S
GRK: ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι
NAS: But get up and stand on your feet;
KJV: But rise, and stand
INT: but rise up and stand

Acts 26:30 V-AIA-3S
GRK: Ἀνέστη τε ὁ
NAS: The king stood up and the governor
KJV: the king rose up, and
INT: rose up then the

Romans 15:12 V-PPM-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν
NAS: OF JESSE, AND HE WHO ARISES TO RULE
KJV: and he that shall rise to reign over
INT: and he that arises to rule [the] Gentiles

1 Corinthians 10:7 V-AIA-3P
GRK: πεῖν καὶ ἀνέστησαν παίζειν
NAS: AND DRINK, AND STOOD UP TO PLAY.
KJV: drink, and rose up to play.
INT: to drink and rose up to play

Ephesians 5:14 V-AMA-2S
GRK: καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν
NAS: sleeper, And arise from the dead,
KJV: and arise from
INT: sleep and rise up from among the

1 Thessalonians 4:14 V-AIA-3S
GRK: ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη οὕτως καὶ
NAS: died and rose again, even
KJV: died and rose again, even so them also
INT: died and rose again so also

1 Thessalonians 4:16 V-FIM-3P
GRK: ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον
NAS: in Christ will rise first.
KJV: in Christ shall rise first:
INT: in Christ will rise first

Hebrews 7:11 V-PNM
GRK: Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ
NAS: priest to arise according
KJV: priest should rise after
INT: of Melchizadek [for] another to arise priest and

Hebrews 7:15 V-PIM-3S
GRK: ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος
NAS: priest arises according
KJV: of Melchisedec there ariseth another
INT: likeness of Melchizadek arises a priest different

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page