ἀνήγαγον
Englishman's Concordance
ἀνήγαγον (anēgagon) — 3 Occurrences

Luke 2:22 V-AIA-3P
GRK: νόμον Μωυσέως ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς
NAS: were completed, they brought Him up to Jerusalem
KJV: were accomplished, they brought him
INT: law of Moses they brought him to

Acts 7:41 V-AIA-3P
GRK: ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ
NAS: they made a calf and brought a sacrifice
KJV: and offered sacrifice
INT: those and offered sacrifice to the

Acts 9:39 V-AIA-3P
GRK: ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ
NAS: with them. When he arrived, they brought him into the upper room;
KJV: was come, they brought him into
INT: whom having arrived they brought into the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page