ἀνόμων
Englishman's Concordance
ἀνόμων (anomōn) — 3 Occurrences

Mark 15:28 Adj-GMP
GRK: Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη
KJV: with the transgressors.
INT: And with [the] lawless he was reckoned

Luke 22:37 Adj-GMP
GRK: Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη καὶ
NAS: in Me, 'AND HE WAS NUMBERED WITH TRANSGRESSORS; for that which refers
KJV: among the transgressors: for
INT: And with [the] lawless he was reckoned also

Acts 2:23 Adj-GMP
GRK: διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε
NAS: by the hands of godless men and put [Him] to death.
KJV: and by wicked hands
INT: by hands lawless having crucified you put to death

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page