ἤνοιξεν
Englishman's Concordance
ἤνοιξεν (ēnoixen) — 16 Occurrences

John 9:21 V-AIA-3S
GRK: ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς
NAS: who opened his eyes,
KJV: or who hath opened his eyes,
INT: or who opened of him the

John 9:26 V-AIA-3S
GRK: σοι πῶς ἤνοιξέν σου τοὺς
NAS: to you? How did He open your eyes?
KJV: to thee? how opened he thine eyes?
INT: to you how opened he of you the

John 9:30 V-AIA-3S
GRK: ἐστίν καὶ ἤνοιξέν μου τοὺς
NAS: where He is from, and [yet] He opened my eyes.
KJV: and [yet] he hath opened mine
INT: he is and he opened my the

Acts 9:40 V-AIA-3S
GRK: ἡ δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: arise. And she opened her eyes,
KJV: arise. And she opened her eyes:
INT: and she opened the eyes

Acts 12:14 V-AIA-3S
GRK: χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα
NAS: of her joy she did not open the gate,
KJV: Peter's voice, she opened not the gate
INT: joy not she opened the gate

Acts 14:27 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν
NAS: with them and how He had opened a door
KJV: how he had opened the door
INT: and that he opened to the Gentiles

Revelation 6:1 V-AIA-3S
GRK: εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον
NAS: when the Lamb broke one of the seven
KJV: when the Lamb opened one of
INT: I saw when opened the Lamb

Revelation 6:3 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα
NAS: When He broke the second seal,
KJV: when he had opened the second
INT: And when he opened the seal

Revelation 6:5 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα
NAS: When He broke the third seal,
KJV: And when he had opened the third seal,
INT: And when he opened the seal

Revelation 6:7 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα
NAS: When the Lamb broke the fourth seal,
KJV: when he had opened the fourth
INT: And when he opened the seal

Revelation 6:9 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην
NAS: When the Lamb broke the fifth seal,
KJV: And when he had opened the fifth seal,
INT: And when he opened the fifth

Revelation 6:12 V-AIA-3S
GRK: εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα
NAS: I looked when He broke the sixth seal,
KJV: when he had opened the sixth
INT: I saw when he opened the seal

Revelation 8:1 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα
NAS: When the Lamb broke the seventh seal,
KJV: when he had opened the seventh
INT: And when he opened the seal

Revelation 9:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ
NAS: He opened the bottomless pit,
KJV: And he opened the bottomless pit;
INT: And it opened the pit

Revelation 12:16 V-AIA-3S
GRK: γυναικί καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ
NAS: and the earth opened its mouth
KJV: and the earth opened her mouth,
INT: woman and opened the earth

Revelation 13:6 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα
NAS: And he opened his mouth in blasphemies
KJV: And he opened his mouth
INT: And it opened the mouth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 455
77 Occurrences


ἀνεῴχθη — 1 Occ.
ἀνεῳχθῆναι — 1 Occ.
ἀνεῴχθησαν — 1 Occ.
ἀνέῳγεν — 2 Occ.
ἀνεῳγμένας — 1 Occ.
ἀνεῳγμένης — 1 Occ.
ἀνεῳγμένων — 1 Occ.
ἀνεῳγμένον — 1 Occ.
ἀνεῳγμένος — 1 Occ.
ἀνεῳγότα — 1 Occ.
ἀνέῳξεν — 1 Occ.
ἀνοιγήσεται — 4 Occ.
ἀνοίγει — 3 Occ.
ἀνοίγειν — 1 Occ.
ἀνοίγων — 1 Occ.
ἀνοιγῶσιν — 1 Occ.
ἀνοῖξαι — 7 Occ.
ἀνοίξαντες — 3 Occ.
ἀνοίξας — 6 Occ.
ἀνοίξῃ — 2 Occ.
Ἀνοίξω — 1 Occ.
ἀνοίξωσιν — 1 Occ.
ἄνοιξον — 2 Occ.
ἠνεῴχθησαν — 4 Occ.
ἠνεῳγμένη — 1 Occ.
ἠνεῳγμένην — 1 Occ.
ἠνεῳγμένον — 3 Occ.
ἠνέῳξέν — 2 Occ.
ἠνοίχθη — 1 Occ.
ἠνοίχθησαν — 1 Occ.
ἠνοίγη — 3 Occ.
ἠνοίγησαν — 1 Occ.
ἤνοιξεν — 16 Occ.
Additional Entries
ἄνοιξον — 2 Occ.
ἠνεῴχθησαν — 4 Occ.
ἠνεῳγμένη — 1 Occ.
ἠνεῳγμένην — 1 Occ.
ἠνεῳγμένον — 3 Occ.
ἠνέῳξέν — 2 Occ.
ἠνοίχθη — 1 Occ.
ἠνοίχθησαν — 1 Occ.
ἠνοίγη — 3 Occ.
ἠνοίγησαν — 1 Occ.
ἀνοικοδομήσω — 2 Occ.
ἀνοίξει — 1 Occ.
ἀνομίᾳ — 3 Occ.
ἀνομίαι — 1 Occ.
ἀνομίαν — 6 Occ.
ἀνομίας — 4 Occ.
ἀνομιῶν — 1 Occ.
ἀνόμων — 3 Occ.
ἀνόμοις — 3 Occ.
ἄνομος — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page