ἀπέχεσθαι
Englishman's Concordance
ἀπέχεσθαι (apechesthai) — 5 Occurrences

Acts 15:20 V-PNM
GRK: αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι τῶν ἀλισγημάτων
INT: to them to abstain from the pollutions

Acts 15:29 V-PNM
GRK: ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ
INT: to abstain from things sacrificed to idols and

1 Thessalonians 4:3 V-PNM
GRK: ἁγιασμὸς ὑμῶν ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ
INT: sanctification of you to abstain you from

1 Timothy 4:3 V-PNM
GRK: κωλυόντων γαμεῖν ἀπέχεσθαι βρωμάτων ἃ
INT: forbidding to marry [bidding] to abstain from foods which

1 Peter 2:11 V-PNM
GRK: καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν
INT: and exiles to abstain from fleshly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page