ἀπέχουσιν
Englishman's Concordance
ἀπέχουσιν (apechousin) — 3 Occurrences

Matthew 6:2 V-PIA-3P
GRK: λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν
NAS: I say to you, they have their reward
KJV: unto you, They have their
INT: I say to you they have the reward

Matthew 6:5 V-PIA-3P
GRK: λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν
NAS: I say to you, they have their reward
KJV: unto you, They have their reward.
INT: I say to you they have the reward

Matthew 6:16 V-PIA-3P
GRK: λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν
NAS: I say to you, they have their reward
KJV: unto you, They have their reward.
INT: I say to you they have the reward

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page