ἀπέναντι
Englishman's Concordance
ἀπέναντι (apenanti) — 5 Occurrences

Matthew 27:24 Adv
GRK: τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου
INT: [his] hands before the crowd

Matthew 27:61 Adv
GRK: Μαρία καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου
NAS: Mary, sitting opposite the grave.
KJV: sitting over against the sepulchre.
INT: Mary sitting opposite the tomb

Acts 3:16 Adv
GRK: ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν
NAS: perfect health in the presence of you all.
KJV: perfect soundness in the presence of you
INT: complete soundness this before all of you

Acts 17:7 Adv
GRK: οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων
NAS: act contrary to the decrees
KJV: do contrary to the decrees
INT: these all contrary to the decrees

Romans 3:18 Adv
GRK: φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν
NAS: FEAR OF GOD BEFORE THEIR EYES.
KJV: fear of God before their eyes.
INT: fear of God before the eyes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page