ἀπογράφεσθαι
Englishman's Concordance
ἀπογράφεσθαι (apographesthai) — 2 Occurrences

Luke 2:1 V-PNM/P
GRK: Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν
NAS: Augustus, that a census be taken of all
KJV: that all the world should be taxed.
INT: Ceasar Augustus that should be registered all the

Luke 2:3 V-PNM/P
GRK: ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι ἕκαστος εἰς
NAS: was on his way to register for the census, each
KJV: all went to be taxed, every one into
INT: went all to be registered each to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page