ἀπολήμψεσθε
Englishman's Concordance
ἀπολήμψεσθε (apolēmpsesthe) — 1 Occurrence

Colossians 3:24 V-FIM-2P
GRK: ἀπὸ κυρίου ἀπολήμψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν
NAS: that from the Lord you will receive the reward
KJV: the Lord ye shall receive the reward
INT: from [the] Lord you will receive the reward

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page