ἀπολείπεται
Englishman's Concordance
ἀπολείπεται (apoleipetai) — 3 Occurrences

Hebrews 4:6 V-PIM/P-3S
GRK: ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν
NAS: since it remains for some
KJV: therefore it remaineth that some
INT: Since therefore it remains [for] some to enter

Hebrews 4:9 V-PIM/P-3S
GRK: ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῷ
NAS: So there remains a Sabbath rest
KJV: There remaineth therefore a rest
INT: Then remains a sabbath rest to the

Hebrews 10:26 V-PIM/P-3S
GRK: περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία
NAS: there no longer remains a sacrifice
KJV: of the truth, there remaineth no more
INT: for sins remains a sacrifice

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page