ἀποστείλας
Englishman's Concordance
ἀποστείλας (aposteilas) — 7 Occurrences

Matthew 2:16 V-APA-NMS
GRK: λίαν καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας
NAS: enraged, and sent and slew
KJV: wroth, and sent forth, and slew all
INT: greatly and having sent forth he put to death all

Mark 6:17 V-APA-NMS
GRK: ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν
NAS: himself had sent and had John
KJV: himself had sent forth and laid hold
INT: Herod having sent seized

Mark 6:27 V-APA-NMS
GRK: καὶ εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς
NAS: the king sent an executioner
KJV: the king sent an executioner,
INT: And immediately having sent the king

Luke 14:32 V-APA-NMS
GRK: ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ
NAS: far away, he sends a delegation
KJV: a great way off, he sendeth an ambassage,
INT: being an embassy having sent he asks

Acts 7:14 V-APA-NMS
GRK: ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ
NAS: Joseph sent [word] and invited
KJV: Then sent Joseph, and called
INT: having sent moreover Joseph

Acts 19:22 V-APA-NMS
GRK: ἀποστείλας δὲ εἰς
NAS: And having sent into Macedonia two
KJV: So he sent into Macedonia
INT: having sent moreover into

Revelation 1:1 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ
NAS: take place; and He sent and communicated
KJV: and he sent and signified
INT: and he signified [it] having sent by the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 649
133 Occurrences


ἀπεστάλη — 2 Occ.
ἀπεστάλην — 3 Occ.
ἀπέσταλκα — 2 Occ.
ἀπεστάλκαμεν — 1 Occ.
Ἀπέσταλκαν — 1 Occ.
ἀπεστάλκατε — 1 Occ.
ἀπέσταλκέν — 7 Occ.
ἀπεσταλμένοι — 5 Occ.
ἀπεσταλμένος — 3 Occ.
ἀπεσταλμένους — 3 Occ.
ἀπέστειλα — 4 Occ.
ἀπέστειλαν — 13 Occ.
ἀπέστειλας — 7 Occ.
ἀπέστειλεν — 38 Occ.
ἀποσταλέντι — 1 Occ.
ἀποσταλῶσιν — 1 Occ.
ἀποστεῖλαι — 1 Occ.
ἀποστείλαντά — 4 Occ.
ἀποστείλαντας — 1 Occ.
ἀποστείλαντες — 1 Occ.
ἀποστείλας — 7 Occ.
ἀποστείλῃ — 2 Occ.
ἀποστείλω — 1 Occ.
ἀπόστειλον — 2 Occ.
ἀποστελεῖ — 4 Occ.
ἀποστέλλῃ — 1 Occ.
ἀποστέλλει — 4 Occ.
ἀποστέλλειν — 1 Occ.
ἀποστέλλω — 8 Occ.
ἀποστελλόμενα — 1 Occ.
ἀποστέλλουσιν — 2 Occ.
Ἀποστελῶ — 1 Occ.
Additional Entries
ἀπέστειλα — 4 Occ.
ἀπέστειλαν — 13 Occ.
ἀπέστειλας — 7 Occ.
ἀπέστειλεν — 38 Occ.
ἀποσταλέντι — 1 Occ.
ἀποσταλῶσιν — 1 Occ.
ἀποστεῖλαι — 1 Occ.
ἀποστείλαντά — 4 Occ.
ἀποστείλαντας — 1 Occ.
ἀποστείλαντες — 1 Occ.
ἀποστείλῃ — 2 Occ.
ἀποστείλω — 1 Occ.
ἀπόστειλον — 2 Occ.
ἀποστελεῖ — 4 Occ.
ἀποστέλλῃ — 1 Occ.
ἀποστέλλει — 4 Occ.
ἀποστέλλειν — 1 Occ.
ἀποστέλλω — 8 Occ.
ἀποστελλόμενα — 1 Occ.
ἀποστέλλουσιν — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page