ἀποθάνῃ
Englishman's Concordance
ἀποθάνῃ (apothanē) — 13 Occurrences

Matthew 22:24 V-ASA-3S
GRK: Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων
NAS: IF A MAN DIES HAVING NO
KJV: If a man die, having no
INT: If anyone should die not having

Mark 12:19 V-ASA-3S
GRK: τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ καταλίπῃ
NAS: BROTHER DIES and leaves behind
KJV: a man's brother die, and leave
INT: of anyone a brother should die and leave behind

Luke 20:28 V-ASA-3S
GRK: τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα
NAS: A MAN'S BROTHER DIES, having a wife,
KJV: any man's brother die, having a wife,
INT: anyone's brother should die having a wife

John 6:50 V-ASA-3S
GRK: καὶ μὴ ἀποθάνῃ
NAS: that one may eat of it and not die.
KJV: and not die.
INT: and not die

John 11:25 V-ASA-3S
GRK: ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται
NAS: in Me will live even if he dies,
KJV: though he were dead, yet shall he live:
INT: me even if he die he will live

John 11:26 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν
NAS: in Me will never die. Do you believe
KJV: shall never die. Believest thou this?
INT: never not shall die to the

John 11:37 V-ASA-3S
GRK: οὗτος μὴ ἀποθάνῃ
NAS: this man also from dying?
KJV: should not have died?
INT: this one not should have died

John 11:50 V-ASA-3S
GRK: εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ
NAS: man die for the people,
KJV: one man should die for the people,
INT: one man should die for the

John 12:24 V-ASA-3S
GRK: τὴν γῆν ἀποθάνῃ αὐτὸς μόνος
NAS: into the earth and dies, it remains
KJV: into the ground and die, it abideth
INT: the ground should die it alone

John 12:24 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ πολὺν καρπὸν
NAS: alone; but if it dies, it bears much
KJV: but if it die, it bringeth forth much
INT: if however it should die much fruit

Romans 7:2 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ
NAS: her husband dies, she is released
KJV: the husband be dead, she is loosed
INT: if however should die the husband

Romans 7:3 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ
NAS: her husband dies, she is free
KJV: if her husband be dead, she is free
INT: if however should die the husband

1 Corinthians 15:36 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ
NAS: does not come to life unless it dies;
KJV: quickened, except it die:
INT: if not it die

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page