ἀπέθανον
Englishman's Concordance
ἀπέθανον (apethanon) — 12 Occurrences

Matthew 8:32 V-AIA-3P
GRK: θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς
NAS: into the sea and perished in the waters.
KJV: the sea, and perished in the waters.
INT: sea and perished in the

Luke 20:31 V-AIA-3P
GRK: τέκνα καὶ ἀπέθανον
NAS: all seven died, leaving no
KJV: children, and died.
INT: children and died

John 6:49 V-AIA-3P
GRK: μάννα καὶ ἀπέθανον
NAS: in the wilderness, and they died.
KJV: the wilderness, and are dead.
INT: manna and died

John 6:58 V-AIA-3P
GRK: πατέρες καὶ ἀπέθανον ὁ τρώγων
NAS: ate and died; he who eats
KJV: and are dead: he that eateth
INT: fathers and died he that eats

John 8:53 V-AIA-3P
GRK: οἱ προφῆται ἀπέθανον τίνα σεαυτὸν
NAS: died? The prophets died too; whom
KJV: and the prophets are dead: whom makest
INT: the prophets died whom yourself

Romans 5:15 V-AIA-3P
GRK: οἱ πολλοὶ ἀπέθανον πολλῷ μᾶλλον
NAS: of the one the many died, much more
KJV: of one many be dead, much more
INT: the many died much more

Romans 7:9 V-AIA-1S
GRK: ἐγὼ δὲ ἀπέθανον
NAS: sin became alive and I died;
KJV: and I died.
INT: I moreover died

2 Corinthians 5:14 V-AIA-3P
GRK: οἱ πάντες ἀπέθανον
NAS: therefore all died;
KJV: were all dead:
INT: all died

Galatians 2:19 V-AIA-1S
GRK: νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα θεῷ
NAS: the Law I died to the Law,
KJV: the law am dead to the law,
INT: law to law died that to God

Hebrews 11:13 V-AIA-3P
GRK: Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες
NAS: All these died in faith, without
KJV: These all died in faith,
INT: In faith died these all

Hebrews 11:37 V-AIA-3P
GRK: φόνῳ μαχαίρης ἀπέθανον περιῆλθον ἐν
NAS: they were tempted, they were put to death with the sword;
KJV: were tempted, were slain with
INT: slaughter of [the] sword they died they wandered in

Revelation 8:11 V-AIA-3P
GRK: τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν
NAS: men died from the waters,
KJV: many men died of the waters,
INT: of the men died of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page